BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuśpit Jarosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Handel zagraniczny województwa lubelskiego - główne tendencje i ich przyczyny
Foreign Trade of Lubelskie Voivodship - Main Tendencies and their Reasons
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 312-320, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Handel zagraniczny, Eksport, Import, Struktura handlu zagranicznego
Foreign trade, Export, Import, Structure of foreign trade
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Lubelskie należy do województw Polski o małym znaczeniu handlu zagranicznego w gospodarce. Analiza danych z lat 2000-2008 wskazuje, że mimo wzrostu wartości wymiany zmalał udział województwa w wymianie handlowej kraju. Wyraźnie niższe niż średnie wartości dla Polski są także poziomy takich wskaźników, jak: udział eksportu w PKB i produkcji sprzedanej, obrotów per capita oraz udział firm z kapitałem zagranicznym w wymianie. Cechą charakterystyczną struktury geograficznej obrotów jest relatywnie wysoki udział w eksporcie sprzedaży na rynki Rosji, Ukrainy i Białorusi. Istotną rolę odgrywa także nieewidencjonowany handel przygraniczny dokonywany przez obywateli sąsiednich państw. Struktura towarowa eksportu jest silnie związana ze specyfiką gospodarki województwa. Prawie 25% sprzedaży za granicę dotyczy towarów związanych z rolnictwem. Analiza tendencji nie wskazuje na możliwość istotnej zmiany obecnej sytuacji w najbliższych latach przy wykorzystaniu czynników endogenicznych. (abstrakt oryginalny)

Lubelskie Voivodeship is a province of Poland which has little significance of foreign trade in its regional economy. The analysis of the data within the period of 2000-2008 indicates that despite a growing value of trade the voivodeship's share in entire trade of Poland lowered. Lubelskie Voivodeship has significantly lower levels of such indicators as: exports' share in GDP and in production sold, trade per capita and share of foreign enterprises in trade. A characteristic feature of a trade's geographical breakdown is a relatively high share in exports on such markets as: Russia, Ukraine and Belarus. An important role is also played by non-registered border-trade undertaken by neighboring states' citizens. A trade breakdown by product is strongly connected to the specificity of the voivodeship's economy. Agricultural products constitute almost 25% of regional exports. An analysis of tendencies indicates that basing on endogenous factors there is no fast possibility of change of the current situation in coming years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, IBNGR, Warszawa 2010.
  2. Badanie obrotów towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej w IV kwartale 2009 roku, GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
  3. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.
  4. Raport cząstkowy w projekcie pn. "Badania i analizy zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego województwa lubelskiego", Ernst & Young, PBS DGA.
  5. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010, GUS, Warszawa 2010.
  6. Rocznik Statystyczny Województw 2008, GUS, Warszawa 2008.
  7. Rozwój wymiany handlowej z zagranicą w latach 2005-2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, http://www.mg.gov.pl.
  8. Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski za 2008 rok, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, http://www.mg.gov.pl.
  9. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubelskiego 1999-2009, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
  10. Współpraca gospodarcza Polski z krajami WNP, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, http://www.mg.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu