BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Funkcja stabilizacyjna polityki fiskalnej w Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) : Doświadczenia kryzysu gospodarczo-finansowego
Stabilization Function of Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union. Experience of Economic and Financial Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 438-447, bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka stabilizacyjna, Wzrost gospodarczy, Budżet, Wielopoziomowe rządzenie
Economic and Monetary Union (EMU), Stabilisation policy, Economic growth, Budget, Multilevel governance
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Ostatnie lata przyniosły gospodarce europejskiej najgłębszą recesję od zakończenia II wojny światowej. W odpowiedzi na kryzys wiele państw uciekło się do stabilizowania gospodarki przy użyciu finansów publicznych. Celem artykułu jest wykazanie, że w myśl teorii i praktyki ponad dziesięciu lat funkcjonowania UGW polityka stabilizacyjna powinna być prowadzona na szczeblu ponadnarodowym. Rolę tę mógłby odgrywać budżet ogólny UE, lecz wymagałby on gruntownej reformy. (abstrakt oryginalny)

In 2008-2009 the EU and the world were hit by one of the deepest crisis in modern history. In response governments around the world initiated huge fiscal stimulus packages. It may be stated that fiscal policy in its stabilizing role came back. The paper argues that in such a multilevel governance system as the EU, the stabilization policy should be executed at the European level. Such a corollary stems from theoretical considerations as well as the experience of 10 years of functioning of the Economic and Monetary Union. Such a role could be performed by the EU general budget as long as it was profoundly reformed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aghion P., Hewitt P., Appropriate growth policy: a unifying framework, "Journal of the European Economic Association" 2006, no. 4.
 2. Aghion P., Marinescu I., Cyclical budgetary Policy and Economic Growth: What Do We Learn from OECD Panel Data, mimeo, Harvard University, 2006.
 3. Andersen T., Is there a role for an active fiscal stabilisation policy?, "CESIFO Working Paper", no. 1447, April 2005.
 4. Baldwin R., Wyplosz C., The Economics of European Integration, 2nd edition, London 2006.
 5. Begg I., Funding the European Union, The Federal Trust, London 2005.
 6. Begg I., The 2008/9 EU budget review, "EU Consent EU-Budget Working Paper", no. 3, March 2007.
 7. Buti M., Eiffinger S., Franco D., Revisiting the stability and growth pact; grand design or internal adjustment?, "CEPS Discussion Paper Series, no. 3692, January 2003.
 8. Buti M., Nava M., Towards a European budgetary system, "EUI Working Papers RSC", no. 8, 2003.
 9. Czernielewska M., Działalność pożyczkowa Wspólnot Europejskich, "Wspólnoty Europejskie" 2007, nr 4.
 10. Czernielewska-Rutkowska M., Budżet ogólny UE. Stan obecny i perspektywy, Difin 2007.
 11. Dullien S., Schwarzer D., Integrating the macroeconomic dimension into the EU budget: reasons, instruments and the question of democratic legitimacy, "EU Consent EU-Budget Working Paper", no. 4, August 2007.
 12. European Commission, A European Economic Recovery Plan, COM (2008) 800 final.
 13. European Commission, Communication for the Spring European Council. Driving European Recovery, Brussels, 4.03.2009, COM (2009), 114.
 14. European Commission, EU Public Finance, 4th edition, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
 15. European Commission, Financing the European Union. Commission Report on the Operation of the Own Resources System, COM (2004), 505 final.
 16. European Commission, Public Finances in EMU - 2009, Brussels 2009.
 17. Gali J. i in., Markus, Gaps and the welfare costs of business fluctuations, "Universitat Pompeu-Fabra Department of Economics and Business Working Paper", no. 836.
 18. Gali J., Perotti R., Fiscal Policy and monetary integration in Europe, "NBER Working Paper", no. 9773, June 2003.
 19. Goodhart Ch., Smith S., Stabilisation, "The Economics of Community Public Finance, European Economy - Report and Studies" 1993, no. 5.
 20. Komisja Europejska, Budżet ogólny UE na rok finansowy 2010. Dane, Bruksela, styczeń 2010.
 21. Komisja Europejska, Reformowanie budżetu, zmienianie Europy: Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009, SEC (2007) 1188 wersja ostateczna, Bruksela, 12.09.2007.
 22. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. III zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 23. Pelkmans J., European Integration. Methods and Economic Analysis, FT Prentice Hall, 2006, s. 48.
 24. Sapir A. i in., An Agenda for Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver, July 2003.
 25. Traktat o funkcjonowaniu UE (DzUrzUE C115, 9.05.2008).
 26. van den Noord P., The size and role of automatic fiscal stabilisers In the 1990s. and beyond, "OECD Economics Department Working Papers", no. 230, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu