BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlas Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zastosowanie wybranych procedur taksonomicznych do analizy zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw
Implementation of Chosen Taxonomic Procedures for the Analysis of Socio-Economic Development of Polish Voivodeships
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 541-551, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczny, Analiza taksonomiczna, Województwo
Economic development, Social development, Taxonomic analysis, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw. Badania prowadzono w czterech obszarach. Uwzględniono: potencjał demograficzny województwa i sytuację na rynku pracy w województwie, poziom rozwoju społecznego, poziom rozwoju gospodarczego oraz stan infrastruktury technicznej. Do analizy wykorzystano wybraną metodę taksonomiczną, a w szczególności taksonomiczną miarę rozwoju Z. Hellwiga. Badania prowadzono dla roku 2009. Informacje statystyczne zaczerpnięto z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)

An attempt has been made in the paper to study socio-economic development of Polish voivodeships. The analysis covered the following four areas: level of economic development, level of social development, technical infrastructure development, demographic potential and situation on the labour market. A chosen method of multivariate comparative analysis, namely Z. Hellwig's taxonomic measure of development, has been applied. The study concerns the year 2009. Data published by Central Statistical Office in January 2011 were used for the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bobrowska A., Piasecka A., Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu a bezrobocie na przykładzie województwa opolskiego, www.uniw.szczecin.pl/bp/index.php?a=h16f12 (dostęp 29.09.2008).
 2. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 3. Jóźwiak J., Porządkowanie zespołów koszykarskich według poziomu sportowego z wykorzystaniem zadanego wzorca taksonomicznego, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu 2004, z. 53.
 4. Kudełko J., Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 652, AE, Kraków 2004.
 5. Kunasz M., Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 6. Malina A., Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., [w:] Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, red. E. Nowak, M. Urbaniak, UMSC, Lublin 1996.
 7. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 8. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa 1977.
 9. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 10. Rocznik statystyczny województw 2010, GUS, Warszawa, grudzień 2010.
 11. Zaremba W., Ocena poziomu rozwoju infrastruktury komunalnej gmin, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Warszawa 2010, t. VII, z. 5.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu