BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Jarosława (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarys tendencji rozwoju regionów w perspektywie do 2015 roku
Outline of Tendencies in Regional Development in the Perspective to 2015
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 656-663, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Rozwój regionalny, Konkurencyjność, Innowacyjność
Regional development, Competitiveness, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie zawiera próbę przedstawienia tendencji rozwoju Polski do 2015 roku. Strategia Rozwoju Kraju to zbiór założeń, które mają pomóc w realizacji danych projektów przy wsparciu Unii Europejskiej. Główne założenia tej strategii to: 1) Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, 2) Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 3) Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 4) Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, 5) Rozwój obszarów wiejskich, 6) Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. (abstrakt oryginalny)

The study includes an attempt of presentation of tendencies of development in Poland to 2015. The strategy of development of Poland is a set of guidelines, which aim is to help in the realization of given projects with the support of the European Union. The main guidelines of this strategy are: 1) the growth of competition and innovation in Polish economy, 2) the improvement of technical and social infrastructure, 3) the growth of employment and its quality, 4) the construction of integrated social community and its security, 5) the development of country areas, 6) the regional development and improvement in territorial cohesion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003.
  2. Olszewski M., Polska a system regionalnej polityki strukturalnej UE, Warszawa 2001.
  3. Poździk R., Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008.
  4. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
  5. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/08, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
  7. Wojtaszczyk K.A. (red.), Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu