BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Talar Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zmiany w strukturze współczesnej gospodarki światowej
Structural Changes in the Contemporary World Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 706-717, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy regionalizmu i globalizacji
Keyword
Gospodarka światowa, Zmiany strukturalne
World economy, Structural changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych tendencji zmian strukturalnych zachodzących w światowej produkcji, jak też zmian w układzie sił pomiędzy wyodrębnionymi regionami współczesnej gospodarki światowej. Dodatkowo zwrócono uwagę na ich związek ze zmianami w charakterze współczesnej specjalizacji. Przedmiotem analizy są zarówno długoterminowe trendy, jak i zmiany dokonujące się w ostatnich latach, objętych już światowym kryzysem finansowo-gospodarczym, dla których dostępne są odpowiednie dane statystyczne. Wyniki badań wskazują na zachodzący proces serwicyzacji gospodarki światowej, chociaż nie jest on powszechny we wszystkich jej regionach, a w latach 2000 wystąpiły zmiany, które odwracają dotychczasowe długookresowe tendencje. W ostatnich latach widoczna jest też trwała i wyraźna tendencja spadku udziału w gospodarce światowej grupy krajów zaawansowanych i przesuwania się centrum gospodarczego świata z Atlantyku do regionu Pacyfiku. Zmiany strukturalne zachodzące w obecnej fazie rozwoju gospodarki światowej są ściśle związane z procesem funkcjonalnej i regionalnej fragmentaryzacji produkcji, a następnie jej reintegracją dzięki wymianie handlowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the analysis of main trends of structural changes in the world production and also changes among respective regions share in the contemporary world economy. Additionally some changes in the nature of specialization in connection with those structural shifts were taken into account. The general conclusion is that the world economy is in the servicization phase of development, but it is not evident in all regions and during the last years there have been changes inverting previous long-term trends. Moreover, the region of advanced (developed) economies has noted the decrease in its share in the world economy and the world economic centre has shifted from the Atlantic to the Pacific area for many years. The structural changes in current economic development stage of the world economy are strictly connected with functional and spatial fragmentation of production process and then its reintegration through the international trade. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York 2000.
 2. Bhagwati J., A new vocabulary for trade, "The Wall Street Journal", 4 August 2005.
 3. Fisher A., Production, primary, secondary and tertiary, "The Economic Record", June 1939.
 4. Friedman T., The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus&Giroux, New York 2005.
 5. Growth Review Framework for Advanced Manufacturing, Department for Business, Innovation and Skills (BIS), United Kingdom, December 2010, http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-sectors/docs/g/10-1297-growth-review-framework-for-advanced-manufacturing, 12.02.2011.
 6. http://unstats.un.org/unsd/snaama/resQuery.asp, 1.03.2011.
 7. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx, 2.02.2010.
 8. Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025, SGH, War¬szawa 2008.
 9. Lichniak I., Serwicyzacja polskiej gospodarki, SGH, Warszawa 2011.
 10. Maddison A., The World Economy. Historical Statistics, OECD, Paris 2003.
 11. Measuring Globalization. OECD Economic Globalization Indicators, OECD 2010.
 12. Memedovic O., Iapadre L., Structural Changes in the World Economy: Main Features and Trends, UNIDO Working Paper 24/2009, Vienna 2010.
 13. Miroudot S., Lanz R., Ragoussis A., Trade in Intermediate Goods and Services, OECD Trade Policy Working Paper, 2009, no. 93.
 14. Peneder M., Kaniovski S., Dachs B., What Follows Tertiarisation? Structural Change and the Role of Knowledge-Based Services, WIFO Working Paper, Wien 2001, no. 146.
 15. Perez C., Technological revolutions, paradigm shift and socio-institutional changes, [w:] Globalization, Economic Development and Inequality, an Alternative Perspective, ed. E. Reinert, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2004.
 16. Syrquin M., Kuznets and Pasinetti on the Study of Structural Transformation: Never the Taiwan Shall Meet?, ICER Working Paper, 2007, no. 46.
 17. World Economic Outlook, IMF, Washington, D.C., 1993 i 2004-2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu