BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamiec Jolanta (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy
OECD Strategic Answer to the Global Financial and Economic Crisis
Source
Analizy BAS, 2009, nr 6 (14), 4 s.
Keyword
Współpraca gospodarcza, Rozwój zrównoważony, Rozwój gospodarczy, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy
Economic cooperation, Sustainable development, Economic development, Financial crisis, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
Skala i głębokość obecnego kryzysu światowego wymagają skoordynowanego działania wszystkich podmiotów, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiane światowe procesy ekonomiczne. Szczególną rolę odgrywają organizacje międzynarodowe związane z rozmaitymi aspektami współpracy gospodarczej, wśród nich OECD. Już w grudniu 2008 roku zaproponowała ona "Strategiczną odpowiedź na globalny kryzys finansowy i gospodarczy" jako formułę zintegrowanego i wielowymiarowego podejścia do walki z kryzysem w perspektywie zarówno bieżącej, jak i długofalowej. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację najważniejszych tez strategii zaproponowanej przez OECD, jako punktu odniesienia dla działań wspierających gospodarkę narodową. (abstrakt oryginalny)

The scale and depth of the present world crisis require a coordinated action of all institutions which can have an influence on the wide meaning of the world economic processes. The special role is played by international organisations which are connected with various aspects of economic cooperation, among others OECD. It was already in the December 2008, OECD proposed "The strategic answer to the global financial and economic crisis" as a formula of a consolidated and multidimensional approach to the battle against crisis in the present and long-term perspective. The article is aimed at presenting the most important thesis of the strategy proposed by OECD as a point of reference for the action supporting a national economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis: Contributions to the Global Effort, C(2008)191/Final.
  2. Code of Liberalisation of Capital Movements, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, www.oecd.org [dostęp 4 lutego 2009].
Cited by
Show
ISSN
1899-1114
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu