BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka-Bakuła Władysława (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zachowania proekologiczne przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim
Environmentally-Friendly Activities of Dairy Companies
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 2/1, s. 425-434, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przemysł mleczarski, Produkcja proekologiczna, Wyniki badań
Dairy industry, Pro-ecological production, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, których celem było określenie proekologicznych zachowań wśród przedsiębiorstw sektora mleczarskiego, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Badania zostały przeprowadzone wśród 31 przedsiębiorstw średnich i dużych. Zmierzały one do określenia rodzaju działania prośrodowiskowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa sektora mleczarskiego, ich uwarunkowań, ograniczeń i przesłanek, a także wielkości uzyskiwanej w tym zakresie pomocy publicznej oraz oceny procedur jej przyznawania. Z przeprowadzonych badań wynika, że działania proekologiczne w przedsiębiorstwach sektora mleczarskiego są podyktowane głównie przymusem zewnętrznym wynikającym z obowiązujących regulacji prawnych oraz chęcią obniżenia opłat środowiskowych. Badane jednostki sektora mleczarskiego podejmują działania na rzecz środowiska przyrodniczego ukierunkowane głównie na oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko w postaci emisji zanieczyszczeń i odpadów. Do najważniejszych czynników ograniczających tego typu działania, przedsiębiorstwa zaliczają bariery finansowe oraz ludzkie. (abstrakt oryginalny)

The results of the inquiry research, which aimed at defining environmentally-friendly activities in dairy companies localized in wielkopolskie voivodship were presented in the paper. The research was conducted in 31 small and medium enterprises. They aimed at defining the type of environmentally-friendly activities undertaken by the dairy companies, their conditions, obstacles and premises as well as the amount of the public support gained in this area and the evaluation of the granting procedures. The conducted research showed that environmentally-friendly activities in dairy companies were dictated by the external compulsion resulting from the regulations and the willingness to reduce the environmental charges. The investigated units of the dairy sector undertake activities towards natural environment directed mainlyat economical use of natural resources and the reduction of negative influence of pollution and waste emission on natural environment. In the opinion of the companies the most important factors limiting this kind of activities are financial and human obstacles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burzyńska, D. Fila J. (2007),Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
  2. Łuczka-Bakuła W. (2007), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów, red. W. Łuczka-Bakuła, PRODRUK, Poznań.
  3. Mazur-Wierzbicka E. (2007), Systemy zarządzania środowiskowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. "Problemy Zarządzania" 2007, nr 1.
  4. Wiśniewska A. (2004), Strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, red. M. Kistowski, Wyd. UG, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu