BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunecka Danuta (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Title
Interesy pracowników medycznych na tle restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze zdrowia
Medical Professionals' Interests in Relation to Structural Changes in the Health Care Sector
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 73-79, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Keyword
Personel medyczny, Interes pracowniczy, Formy zatrudnienia, Zdrowie
Medical staff, Employees' interests, Employment forms, Health
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwowana w ostatnich latach restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze zdrowia w Polsce, polegająca na zmianie formy pracy pracowników medycznych (lekarzy i pielęgniarek/pielęgniarzy) mającej na celu przede wszystkim wzrost efektywności systemu opieki zdrowotnej, może sprzyjać pewnym nadużyciom. Dlatego zmianom tym powinna towarzyszyć szczególna troska o zachowanie równowagi w godzeniu interesów zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. Za cel opracowania przyjęto zbadanie, czy ma to miejsce w praktyce. Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego zebranego wśród przedstawicieli zawodów medycznych sformułowano następujący wniosek: restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze zdrowia, polegająca na zmianie formy zatrudnienia, może sprzyjać nierespektowaniu (lub respektowaniu w stopniu niezadowalającym) interesów pracowników medycznych. (abstrakt oryginalny)

Recently observed change in the employment structure of health care sector in Poland, based on the change in the form of work of medical professionals (doctors and nurses) aimed at more than anything an increase of efficiency of health care sector, might foster abuses. Therefore changes should be accompanied by particular care for preserving the balance between interests of both employees and employers. The aim of following paper is to check if this is what really happens. Based on research material gathered among representatives of medical professions, following conclusion has been formulated: changes in the employment structure of health care sector, based on the changes in the form of employment often lead to interests of medical employees not being respected to satisfying extent. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burda-Świerz K., Społeczna odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej. Kreowanie nowoczesnej polityki personalnej, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, red. I. Rudawska, E. Urbańczyk, PSZW, Bydgoszcz 2010.
  2. Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w podlaskich przedsiębiorstwach, red. L. Machol-Zajda, D. Głogosz, WSE i IPiSS, Białystok-Warszawa 2010.
  3. Gozdowska A., Lekarze rezygnują z etatów, http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/ 8303,lekarze, rezygnuj%C4%85,etat%C3%B3w.html [dostęp 25.09.2011].
  4. Grzegorczyk J., Koniec etatu - współczesny rynek pracy, "Obywatel" 2010, nr 2, http://www.ozzip.pl/ publicystyka/spoleczenstwo/1081-koniec-etatu-wspoczesny-rynek-pracy [dostęp 25.09.2011].
  5. Kunecka D., Analiza sektora publicznej służby zdrowia w kontekście idei flexicurity, niepublikowana dysertacja MBA, ZPSB, Szczecin 2010.
  6. Maciejewska M., Mamo bądź flexi! Elastyczność i ucisk kobiet, http://www.rozgwiazda.org.pl/index. php? option=com_content&view=article&id=127:mamo-bd-flexi-elastyczno-i-ucisk-kobiet&catid= 46:ubostwo-i-prekariat&Itemid=121 [dostęp 25.09.2011].
  7. Prezes NRL - zmuszanie do pracy na kontrakcie jest bezprawne, Gazeta Wyborcza/Rynek zdrowia, http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Prezes-NRL-zmuszanie-do-pracy-na-kontrakcie-jestbezprawne, 18676,2.html [dostęp 25.09.2011].
  8. Sikora D., Pielęgniarki protestują przeciwko zmuszaniu ich do przechodzenia z etatów na kontrakty, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/441921,pielegniarki_protestuja_przeciwko_zmuszaniu_ ich_do_przechodzenia_z_etatow_na_kontrakty.html, 2 [dostęp 25.09.11].
  9. Watoła J., Lekarze poddają się presji, ponieważ boją się o pracę, http://katowice.gazeta.pl/katowice/ 1,35062,7971211,Lekarze_poddaja_sie_presji__poniewaz_boja_sie_o_prace.html [dostęp 25.09.11].
  10. Wratny J., Elastyczne formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy, [w:] Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, WSE, Białystok 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu