BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowron-Mielnik Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Organizacja pracy w perspektywie aktywizacji zawodowej osób starszych
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 509-516
Keyword
Aktywność zawodowa ludności, Ludzie starsi, Organizacja pracy, Rynek pracy, Zatrudnienie
Activity rate of population, Elderly people, Work organisation, Labour market, Employment
Abstract
W Europie od kilku lat obserwuje się rozwój programów dedykowanych grupie wiekowej "50+", mających zwiększyć ich zatrudnienie, tzn. spowodować, żeby osoby te były w stanie pracować, a przedsiębiorstwa chciały je zatrudniać. Są to zatem programy polityki społecznej, a więc powstające i działające na poziomie państwa, jednak efekty tych działań powinny pojawić się na poziomie przedsiębiorstwa lub szerzej organizacji, wspomagając zarówno jej działalność, jak i pozytywnie oddziałując na sytuację na rynku pracy. Jakie są zatem pozytywne i negatywne cechy - rzeczywiste lub stereotypowe - takiego pracownika i z czym wiąże się jego zatrudnienie? Co dla pracodawcy oznacza wzrost liczby starszych pracowników? Czy i na ile organizacja pracy może wspomagać zatrudnianie osób "50+"?. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Brown, Wzrasta średnia wieku pracowników, http://www.utrzymanieruchu.pl/, data dostępu 10.04.2009 r.).
 2. M.in. program "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), przyjęty przez Parlament Europejski i Radę dnia 15 listopada 2006 r. (decyzja nr 1720/2006/WE).
 3. Warwick Institute for Employment Research, University of Warwick; Economix Research & Consulting, Munich, Ageing and employment: identification of good practice to increase job opportunities and maintain older workers in employment; final report, European Commission, March 2006, s. 90.
 4. Np. od 1 lutego 2009 r. osobom po 50. roku życia pracodawca zapłaci wynagrodzenie chorobowe jedynie za pierwsze 14 dni, od 15 dnia wypłatę przejmuje ZUS i wypłaca zasiłek chorobowy.
 5. Badania przeprowadzono metodą wywiadów indywidualnych na próbie 750 pracodawców, a globalnie objęły 30 000 pracodawców w 28 krajach, ankietowanych w październiku 2006 r. i w kwietniu 2008 r. http://www.manpower.waw.pl, data dostępu 14.04.2009 r.
 6. K. Chmielewski, K. Duczkowska-Małysz, H. Frańczak, E. Jadźwińska, K. Skarżyńska, Przedsiębiorcy jako grupa społeczna, http://www.parp.gov.pl/, data dostępu 14.04.2009 r.
 7. I. E. Kotowska, Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004, s. 127-135.
 8. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie gospodarczych i budżetowych konsekwencji starzenia się społeczeństwa (opinia rozpoznawcza), ECO/186, Bruksela, 14 marca 2007 r., http://www.kpp.org.pl/, data dostępu 13.04.2009 r.
 9. B. Urbaniak, I. Wieczorek, Zarządzanie wiekiem pracowników, http://zarzadzaniewiekiem.pl/ podręcznik/, data dostępu 28.04.2009 r. Nazwa koncepcji budzi sporo kontrowersji, ale jest.
 10. Interesujące przykłady działań przedłużających aktywność zawodową starszych pracowników znajdują się na stronie: http://www.ciop.pl.
 11. http://ec.europa.eu/news/employment/081124_1_pl.htm, data dostępu 09.04.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu