BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska-Pietrzak Agata (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola motywacji niematerialnej w kształtowaniu zaangażowania pracowników
Importance of Nonmaterial Motivation in Creating Employees Commitment
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 154-162, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Keyword
Motywacja do pracy, Motywacje, Ocena pracowników, Zaangażowanie pracowników
Work motivation, Motivation, Employee appraisal, Employees' engagement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących roli motywacji niematerialnej w kształtowaniu zaangażowania pracowników. W artykule przyjęto koncepcję dzielącą motywację niematerialną na ukierunkowaną na pracę i ukierunkowaną na wykonawcę. Z uwagi na wymagania formalne skupiono się na zbadaniu bodźców ukierunkowanych na pracownika. W części teoretycznej przedstawiono współzależności występujące między wspomnianymi bodźcami niematerialnymi a zaangażowaniem. Dokonano próby ukazania miejsca czynników niematerialnych w tworzeniu zaangażowania. Część empiryczna zawiera wyniki badań i analizę przypadku dotyczącą oceny funkcjonowania motywacji niematerialnej w jednej z dużych firm usługowych. Wyniki badań potwierdziły silny związek między pozytywnie ocenianym systemem bodźców pozapłacowych a zaangażowaniem. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to present the findings of empirical research related to significance of nonmaterial motivation in the context of employees' commitment. In the text, there has been assumed a conception describing nonmaterial motivation as two areas: directed on work, and directed on employee. Due to formal requirements, the author focuses on research of factors connected with workers. In the theoretical part there has been presented relationships between nonmaterial incentives and commitment. The article tries to indicate significance of nonmaterial motivators in the process of commitment creation. The empirical part contains research findings and interpretation of the case study related to the appraisal of nonmaterial motivating system in one big service company. The result of research confirmed theoretical assumptions about strong relationship betwen nonmaterial incentives and a positive level of commitment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 2. Bańka A., Wołoska A., Bazińska R., Polska wersja Meyera i Alen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne" 2002, tom 8.
 3. Borowska-Pietrzak A., Determinanty efektywnego motywowania pozamaterialnego, [w:] Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 4. Buchanan B., Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations, "Administrative Science Quarterly" 1974, no 19.
 5. Czerska M., Motywacja, [w:] A. Czermiński, M. Czerska,, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 6. Hampton R., Howell R.D., Career versus organizational commitment, "Journal of Retailing" 1989, vol. 65 (Spring).
 7. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 8. Marzec I., Zaangażowanie organizacyjne polskich pracowników - aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.
 9. Meyer, J.P., Allen, N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment, "Human Resource Management Review" 1991.
 10. Robbinson D., Perryman S., The drivers of Eemployee Engagement, Institute for Employment Studies, Brighton 2004.
 11. Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 12. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu