BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka Dagmara (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wkład funkcji personalnej we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstwa - : analiza czynnikowa
Influence of Personnel Function in Supporting Innovative Enterprise - Analysis of Factors
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 223, s. 322-333, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców
Keyword
Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Funkcja personalna, Polityka personalna
Innovative character, Enterprise innovation, Personal function, Personnel policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje zagadnienia związane ze wspieraniem innowacyjności w przedsiębiorstwach poprzez narzędzia polityki personalnej. Analizowano następujące jej obszary: selekcję pracowników, motywowanie do innowacyjności, szkolenia, a także obszary związane z tą funkcją: komunikowanie wartości innowacji, wspieranie zarządzania wiedzą, organizację pracy sprzyjającą innowacji. Badano także wybrane aspekty kultury organizacyjnej i wyznawane w przedsiębiorstwie wartości wspierające innowacyjność. Materiał empiryczny zgromadzono na podstawie badań ankietowych w pięciu przedsiębiorstwach innowacyjnych. Zebrany materiał posłużył do uzyskania odpowiedzi na pytania m.in. o czynniki wspierania innowacyjności, a także o ich ocenę przez respondentów rekrutujących się z różnych przedsiębiorstw i wyodrębnionych różnorodnych grup pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to supporting innovation in enterprises based on the personnel policy tools. The empirical material was gathered based on a survey conducted in five innovative companies. The collected material was used to obtain answers to research questions including the factors promoting innovation as well as the evaluation of these factors by respondents recruited from different companies and different groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barnard J., The workplace environment: What do technical workers want?, "Industrial Management" 1997, vol. 39, no 5, s. 14-16.
 2. Breen B., Hamel G., The Future of Management, Harvard Business School Press, Boston 2007.
 3. Detert J.R., Schroeder R.G., Mauriel J.J., A framework for linking culture and improvement initiatives in organizations, "Academy Management Review" 2000, vol. 25.
 4. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 1994.
 5. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 6. Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992.
 7. Jørgensen F., Timenes Laugen B., Boer H., Human resource management for continuous improvement, "Creativity and Innovation Management" 2007, vol. 16, no 4 (December).
 8. Lau C.M., Ngo H.Y., The HR system, organizational culture, and product innovation, "International Business Review" 2004, no 13.
 9. Lawler E., The journey to authenticity, "Leader to Leader" 2004, no 32 (Spring).
 10. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia, mierniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 11. Mazzanti M., Pini P., Tortia E., Organizational innovations, human resources and firm performance: The Emilia-Romagna food sector, "The Journal of Socio-Economics" 2006, vol. 35.
 12. Neveh E., Erez M., Innovation and attention to detail in the quality improvement paradigm, "Management Science" 2004, vol. 50, no 11.
 13. Pettigrew A., Hatum A., Adaptive response under competitive pressure: Organizational flexibility in an emergent economy, "Management Research" 2004, vol. 2, no 2.
 14. Porter M., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review" 2001 (March).
 15. Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, red. S. Borkowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 16. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation: Integrating technological, market and organizational change, Wiley, New York 1997.
 17. Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management Concepts& Cases, 7th ed., Irwin, New York 1993.
 18. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Managing People across Cultures, Capstone Publishing Ltd, Chichester 2004.
 19. Valle R., Martin F., Romero P. M., Dolan S.L., Business strategy, work processes and human resource training: Are they congruent?, "Journal of Organizational Behavior" 2000, vol. 21.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu