BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotyla Cyryl (Uniwersytet Gdański), Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward
Development of Hedge Accounting
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Środki trwałe, Kontrakty forward, Instrumenty finansowe, Wycena
Fixed assets, Forward contracts, Financial instruments, Valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomimo, iż instrumenty pochodne uznawane są za narzędzia wysokiego ryzyka oraz faktu, iż wiele jednostek, również w Polsce, poniosło olbrzymie straty w wyniku ich nieumiejętnego i niekontrolowanego wykorzystywania są to narzędzia pozwalające w sposób efektywny ograniczać - jeżeli odpowiednio kontrolowane - wpływ niekorzystnych wahań kursów walut na wartość jednostki oraz jej wyniki finansowe. W opracowaniu przedstawiono przykład rozliczenia kontraktu i służącego zabezpieczeniu zakupu środka trwałego. (abstrakt oryginalny)

Besides fact that financial instruments are consider as a very risky tools and many companies, also in Poland, were hit by them or even some were bankrupt, still they are tools which effectively help to reduce unprofitable influence of foreign currency rate of exchange risk on companies value and its profit. In this article, there is presented a proper way of calculation and booking forward contract used to hedge operation of buying fixed asset paid in GBP. In such situation calculation of initial fixed asset value is crucial. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Hussey: Oxford dictionary of accounting, New York 1995
  2. C. Kotyla: Księgowe i podatkowe ujęcie transakcji terminowej, Rachunkowość nr 3/2004
  3. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z Roku 2001 Nr 149, póz. 1674 ze zm.)
  4. Ch. W. Smithson, C. W. Smith Jr., D. S. Wilford: Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zakamycze, Kraków 2000
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z Roku 2009 Nr 152, póz. 1223 ze zm.)
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu