BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Title
Pomiar utraty wartości środków trwałych - regulacje polskie na tle MSR 36
Measurement and Recognition of Impairment of Assets - Polish GAAP and IAS 36
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/4, s. 61-74, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Środki trwałe, Regulacje prawne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Fixed assets, Legal regulations, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono zasadnicze etapy pomiaru utraty wartości środków trwałych, z wyeksponowaniem problematyki przypisania do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne wartości firmy oraz aktywów wspólnych. Zwrócono uwagę na zasadniczą zbieżność w omawianym obszarze polskiego prawa bilansowego, a głównie KSR Nr 4, z regulacjami międzynarodowymi. Wskazano na elementy subiektywnego wyboru jakie towarzyszą testom na utratę wartości. (abstrakt oryginalny)

The article describes key stages to measure impairment of fixed assets and puts emphasis on allocation of goodwill and corporate assets to cash generating units. It has been shown that there are great similarities of Polish GAAP, especially KSR no.4 (Polish Accounting Standard) and international regulations. It has been stressed that there is some subjectivity involved in the impairment testing excercise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2006.
  2. Karmańska A., Aktualizacja wartości firmy, Rachunkowość Nr 2/2009a
  3. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009 b.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4. Utrata wartości aktywów (Dz. U. Ministra Finansów z dnia 20.07.2007 r. Nr 8 póz. 46).
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Tom I, SKwP, IASB, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, póz. 1223 z póz. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu