BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hakalla Aleksandra (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Bezrobocie a jakość życia jednostki
Unemployment and Quality of Human Life
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003-2004, z. nr 3, s. 195-204, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bezrobocie, Jakość życia, Poziom życia, Wykluczenie społeczne, Warunki życia ludności, Standard życia, Społeczne skutki bezrobocia
Unemployment, Quality of life, Living standard, Social exclusion, People's living conditions, Standard of living, Social results of unemployment
Note
summ.
Abstract
Na początku artykułu przedstawiono czynniki wpływające na jakość życia jednostki, zwracając szczególną uwagę na rolę środowiska pracy. Następnie omówiono ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia oraz negatywne skutki o charakterze psychologicznym, przejawiające się w postaci spadku własnej wartości bezrobotnych czy poczucia izolacji. Na koniec zaprezentowano fazy procesu adaptacji jednostki do bezrobocia.

The unemployment is one of the most important and the most difficult problems of modern labour market. It carries with it many economic and social consequences and menaces, which causes the material and human costs. This article presents complete set of the effects of unemployment with the concrete analysis of psychological and social consequences of this phenomenon in connection with quality of human life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Auleytner J., Głąbicka K., Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Wyd. WSPTWP, Warszawa 2000.
  2. Goszczyńska M., Poczucie jakości życia u bezrobotnych, "Polityka Społeczna" 1996, nr 1.
  3. Kwiatkowski E., Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej - podstawowe tendencje i skutki społeczno-ekonomiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 138, Łódź 1996.
  4. Lipka A., Indywidualne koszty bezrobocia - próba klasyfikacji, "Polityka Społeczna" 1992, nr 3.
  5. Neścior A., Jakość życia jednostki, "Problemy Jakości" 2000, nr 12.
  6. Olbrycht J., Bezrobocie - rozmiary, przyczyny i skutki, [w:] Rynek pracy w nowych warunkach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE, nr 379, Kraków 1991.
  7. Skrzypek E., Ekonomiczne aspekty jakości życia, "Problemy Jakości" 2001, nr 1.
  8. Worach-Kardas H., Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne, "Polityka Społeczna" 1996, nr 4.
  9. Zarychta H., Koszty bezrobocia w województwie łódzkim w latach 1990-1993, [w:] Bezrobocie w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 140, Łódź 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu