BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Teneta-Skwiercz Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Współczesne przedsiębiorstwo wobec wyzwań etyki środowiskowej
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 606-612
Keyword
Przedsiębiorstwo, Etyka przedsiębiorstwa, Etyka biznesu, Ochrona środowiska, Społeczna odpowiedzialność
Enterprises, Corporate ethics, Business ethics, Environmental protection, Social Responsibility
Abstract
Wiedza o konsekwencjach towarzyszących degradacji środowiska naturalnego nie pozwala nam dziś uwolnić się od odpowiedzialności za stan tegoż środowiska. Dawno przekroczyliśmy poziom wzrostu gospodarczego, umożliwiającego ekosystemom asymilację zanieczyszczeń. Na skutek naruszenia równowagi ekologicznej przeżywamy dziś globalny kryzys, przejawiający się m.in. zmianami klimatu, powiększaniem obszarów ubóstwa, pandemiami groźnych chorób cywilizacyjnych czy też wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Pierwsza część artykułu przedstawia moralne uzasadnienie zasady odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz wskazuje na niektóre problemy, związane z praktyczną realizacją tej zasady. Druga część opracowania poświęcona jest charakterystyce głównych nurtów etyki środowiskowej oraz wyzwaniem, jakie stawia tego rodzaju etyka przed współczesnym przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. L.R. Brown, Jutro może być za późno, PWE, Warszawa 1982, s. 18.
 2. Tamże, s. 20.
 3. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009, s. 60.
 4. D. Birnbacher, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 3.
 5. J. Jackson, Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 195.
 6. D. Birnbacher, Odpowiedzialność, s. 26.
 7. Tamże, s. 174-175.
 8. W literaturze przedmiotu zamiennie używa się pojęć: etyka środowiskowa, filozofia etyczna, ekoetyka i etyka ekologiczna.
 9. T. Regan, The Nature and Possibility of an Environmental Ethic, "Environmental Ethics" 1981, s. 19.
 10. M.M. Bonenberg, Etyka środowiskowa, s. 61.
 11. Tamże, s. 22-23.
 12. T. Regan, The Nature and Possibility, s. 31 -32.
 13. R. Attfield, The Ethics of Environmental Concern, Basil Blackwell, Oxford 1983, s. 145.
 14. P. Taylor, Respect for Nature, Princeton University Press, Princeton 1986, cyt. za M.M. Bonenberg, Etyka środowiskowa, s. 47.
 15. Tamże, s. 49.
 16. Tamże, s. 51.
 17. J. Kulasiewicz, Głęboka ekologia Arne Naessa, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bielsko-Biała 1993, s. 35.
 18. A. Naess, Deep Ecology and Ultimate Premises, ,,The Ecologist" 1988, s. 130.
 19. P. Singer, Etyka praktyczna, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 259 i n.
 20. H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 30.
 21. Tamże, s. 31-32.
 22. J. Tomczyk-Tołkacz, Etyka biznesu: wybrane problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 71.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu