BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska), Sawicka Bogna (Politechnika Lubelska)
Title
Ocena finansowania inwestycji w sektorze MŚP
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 165-178, rys., tab.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Efektywność inwestycji, Rola small businessu w gospodarce
Small business, Investment financing, Enterprise competitiveness, Efficiency of investment, Role of small business in the economy
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią istotną rolę w aktywizacji społeczności lokalnej. W opracowaniu omówiono inwestycje jako czynnik konkurencyjności MŚP oraz finansowe wsparcie dla tego sektora a efektywność inwestycji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Jankiewicz: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej. AE, Poznań 2004, s. 22, 26, 27, 31, 32.
  2. J. Prus: Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa. W: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Red. W. Pluta, Warszawa 2004, s. 14.
  3. W. Janik: Zmiany w strukturze własnościowej i efektywności przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2001. Prace Naukowe, zeszyt 6, Politechnika Lubelska, Lublin 2003, s. 89-94.
  4. M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK, Toruń 2002, s. 36.
  5. A. Nowak-Far: Globalna konkurencja. PWN, Warszawa 2000, s. 22.
  6. Kondycja sektora MŚP u progu wejścia do UE. Materiały z konferencji nt. Konkurencyjność sektora MŚP 2004. Polska Konferencja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2004.
  7. Z. Pastuszak, R. Boguszewski, D. Mazurkiewicz: Lubelski rynek innowacji. Politechnika Lubelska, Lublin 2004, s. 84.
  8. Z. Zawadzka: Finansowe metody wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, s. 19.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu