BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagórska Elżbieta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Ryzyko katastroficzne na rynku nieruchomości
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 368-374
Keyword
Katastrofa, Rynek nieruchomości, Klęski żywiołowe, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Ubezpieczenia od szkód materialnych
Disaster, Real estate market, Natural disaster, Natural disasters insurance, Property damage insurance
Abstract
Na oddziaływanie ryzyka katastroficznego, bezpośrednio związanego z katastrofami naturalnymi narażone są między innymi nieruchomości. Omówiono zjawiska naturalne (huragany, silne wiatry, powodzie), które mają negatywny wpływ na infrastrukturę mieszkaniową. Na końcu przedstawiono ogólne warunki ubezpieczeń oraz inne sposoby minimalizacji ryzyka katastroficznego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. C. Klimkowski: Ryzyka katastroficzne w rolnictwie. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 1-2, s. 23.
  2. K. Pastusiak: Katastrofa - ubezpieczeniowe aspekty problemu. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 1-2, s. 36.
  3. T. Fijałkowski: Kodeks cywilny. Komentarz, orzecznictwo sądowe. Stan prawny na 20 września 2003r z uwzględnieniem przepisów wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2004r Artman, Warszawa 2003, s. 21.
  4. A. Szromik: Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności. W: Praca z zakresu ekonomiki nieruchomości i procesu inwestycyjnego. Red. R. Borowiecki. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 2003, nr 614, s. 17.
  5. B. Kryńska: Światowe klęski powodziowe. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 9-10, s. 25.
  6. M. Grabowska: Analiza skutków powodzi i ekonomicznych sposobów przeciwdziałania im. W: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. B. Fiedor, J. Rymarczyk. AE, Wrocław 2000, s. 9.
  7. Z.M. Karaczuk, A. Kassenberg, M. Sobolewski: Raport Polska wobec postanowień Konwencji Klimatycznej czyli jak nasz kraj w perspektywie integracji europejskiej wypełnia postanowienia ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kiota. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000, s. 14.
  8. F. Joderko: Straty w mieszkaniach i uwarunkowania odbudowy. W: Naturalna katastrofa i społeczna reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 r. Red. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż. Państwowy instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 1999, s. 55.
  9. A. Pasierbiński: Elementy spontanicznej samoorganizacji społecznej w sytuacji klęsk żywiołowych. W: Naturalna katastrofa i społeczna reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 r. Red. Frysztacki, T. Sołdra-Gwiżdż. Państwowy instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 1999, s. 14.
  10. J. Kufel: Ubezpieczenia obowiązkowe. W: Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T. Sangowski. Poltext, Warszawa 2001, s. 174-175.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu