BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banasiewicz Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zależność przejawów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa od fazy cyklu życia organizacji
Correlation between the Aspects of Corporate Social Responsibility and Organizational Life Cycle
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 75-83, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Cykl życia organizacji, Organizacja, Innowacyjność przedsiębiorstw
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Organisational life cycle, Organisation, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W literaturze przedmiotu, szczególnie w tej, która zawiera opisy przypadków, można wyodrębnić grupy aspektów SOP zależnych od fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Zdaniem autora od fazy tej zależy często także cel, w jakim elementy SOP są realizowane przez przedsiębiorstwo. Celem artykułu jest wskazanie możliwych relacji pomiędzy przejawami SOP a fazą cyklu życia organizacji. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania: Czy SOP ma znaczenie w fazie powstawania organizacji? Czy SOP może pomóc organizacji w osiągnięciu stabilizacji? Czy SOP jest w stanie przyczynić się do ustabilizowania fazy dojrzałości organizacji? Konkluzją jest zaobserwowane na wskazanych przykładach twierdzenie, że elementy SOP najpełniej wykorzystywane są w celu utrwalenia dobrej reputacji organizacji na rynku, czyli w fazie wzrostu organizacji. (abstrakt oryginalny)

Aspects of Corporate Social Responsibility are different: they concern human rights as well as environment protection. There is literature on case-studies describing links between Corporate Social Responsibility aspects and its stage of organizational life cycle. The author argues that the size of an organization determines the purpose of application of Corporate Social Responsibility. The aim of the article is to answer the questions: 1. Is CSR important during the creation of organizations? 2. Is CSR useful to achieve the stabilization of organizations? 3. Is CSR able to stabilize the maturity (formalization) phase of the organizational life cycle? The conclusion is that CSR is useful especially in the second phase of organizational life cycle - the phase of growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogdanienko J. (red.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2010.
 2. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 3. Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 7. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983.
 8. Obłój K., Palikot J. (red.), Myśli o nowoczesnym biznesie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
 9. Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 10. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 11. www.adizes.com.
 12. http://artykuly.com.pl/artykuly/15442_10-cykli-zycia-firmy.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu