BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Barbara (Politechnika Białostocka)
Title
Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów
Intercultural Competencies in the Opinion of Managers from the Podlasie Region
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 182-191, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Kompetencje, Współpraca międzynarodowa, Różnice kulturowe, Badania ankietowe, Badanie opinii, Komunikowanie międzykulturowe
Competences, International cooperation, Cultural differences, Questionnaire survey, Opinion research, Intercultural communication
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Złożone otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw, ich wielkość oraz działanie na globalnym rynku systematycznie podnoszą liczbę firm mających kulturowo zróżnicowanych pracowników. Grupy składające się z takich pracowników cechuje większa liczba interakcji międzykulturowych, których skutkiem może być wzrost innowacji, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. By stało się to realnym rezultatem niezbędne jest by organizacja i jej uczestnicy posiadali takie kompetencje, jak: otwartość na odmienność, umiejętności zarządzania emocjami, kompetencje komunikacji międzykulturowej, tolerancja dwuznaczności, kulturowe zrozumienie, umiejętność procesowania informacji oraz umiejętność zarządzania kulturowego. (abstrakt oryginalny)

The increasing size, complexity, and geographical reach of global firms continually raise the bar for effective culturally diverse workgroup performance. Culturally diverse teams provide the opportunity for a greater number of cross cultural interactions and present a number of benefits for teams including increasing innovation, creativity and problem solving capabilities. For managing cultural diversity intercultural competencies, such as dissimilarity openness, emotion management skills, intercultural communication competence, tolerance for ambiguity, cultural understanding, information processing skills and cultural management skills are required. Many companies which are situated in the Podlaskie voievodship (Eastern-North part of Poland), cooperate with Belorussian, Russian and Lithuanian firms. To be successful they need to develop intercultural competencies. In this paper the result of pilot research dedicated to those competencies conducted between young managers working in local companies are presented. They show how they assess the companies' and their own intercultural competencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ayoko O.B., Hartel C.E.J., (2000), Cultural differences at work: How managers deepen and lessen the cross-racial divide in their workgroups, "Queensland Review", Vol. 7.
 2. Beamer L., (1992), Learning intercultural communication competence, "The Journal of Business Communication", Vol. 29(3).
 3. Brislin R., Yoshida T., (1994), Intercultural communication training: An introduction, Thousand Oaks: Sage.
 4. Dudzikowa M., (1994), Kompetencje autokreacyjne - czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, [w:] Kwiatkowska H. (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, PTP, Warszawa.
 5. Dylak S., (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 6. Gersten M.C., (1990), Intercultural competence and expatriates, "International Journal of Human Resource Management", Vol. 1(3).
 7. Gudykunst W.B., Kim Y.Y., (1997), Communication with strangers: An approach to intercultural Communications, McGraw-Hill, New York.
 8. Hartel C.E.J., Fujimoto Y., (2000), Diversity is not a problem to be manager by organizations but openness to perceived dissimilarity is, "Journal of Australian and New Zeland Academy of Management", Vol. 6 (1).
 9. Illes P., (1995), Learning to work with difference, "Personal Review", Vol. 24(6).
 10. Inny słownik języka polskiego, (2000), Bańko M. (red.), PWN, Warszawa.
 11. Jehn K.A., (1999), Why differences make a difference: A field study of diversity, conflict and performance in workgroups, "Administrative Science Quarterly", Vol. 44 (4).
 12. Leczykiewicz T., (2010), Kompetencje interkulturowe - determinant sukcesu kadry menedżerskiej w wielokulturowej Europie, [w:] Krzykała -Schaefer R. (red.), Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 13. Milliken F.J., Martins L.L., (1996), Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, "Academy of Management Review", Vol. 21, Iss. 2.
 14. Mazur B., (2003), Metody rozwiązywania konfliktów - analiza porównawcza kultur, [w:] Czaja S. (red.), Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Wrocław.
 15. Pelled L.H., (1996), Demographic diversity, conflict and work group outcomes: An intervening process theory, "Organization Science", Vol. 7(6).
 16. Ratajek Z., (2001), Profesjonalizm współczesnego nauczyciela a możliwości zmian jego kształcenia w systemie akademickim, [w:] Sałata E., (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Politechnika Radomska, Radom.
 17. Rahim M.A., (1992), Managing conflict in organizations, Praeger Publishers, New York.
 18. Rakowska A., (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 19. Rostowski T., (2004), Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] Juchnowicz M., (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 20. Quinn J.B., Hilmer F.G., (1996), Core Competencies and Strategic Outsourcing, [w:] Quinn J.B., Mintzber H., The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases, Prentice-Hall International, London.
 21. Yum J.O., (1982), Communication diversity and information acquisition among Korean immigrants in Hawai, "Human Communication Research", Vol. 8.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu