BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Title
Kulturowe uwarunkowania skuteczności działań innowacyjnych przedsiębiorstw
Cultural Determinants of Innovation Effectiveness in Enterprises
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 171-181, tab., bibliogr. 38 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Innowacyjność, Kapitał innowacyjny, Kapitał społeczny, Kultura organizacyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Innovative character, Innovative capital, Social capital, Organisational culture, Small business, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Country
Region łódzki
Abstract
W opracowaniu określono istotę kapitału innowacyjnego i społecznego oraz ich miejsce w działaniach innowacyjnych. Zwrócono też uwagę na rolę współpracy i świadomego kreowania związanych z nią relacji międzyorganizacyjnych w dzisiejszych procesach innowacyjnych. Poprzez zestawienie tych obszarów ukazano wpływ aspektów kulturowych na skuteczność proinnowacyjnej współpracy międzyorganizacyjnej. By je lepiej zrozumieć zaproponowano analizę podstawowych parametrów charakteryzujących organizacyjną "kulturę współpracy" w kontekście ich przydatności dla działań innowacyjnych. Rozważania teoretyczne zobrazowano wynikami proinnowacyjnych uwarunkowań kulturowych zidentyfikowanych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

It is nowadays impossible for any business to implement innovation while isolated and by being based solely on its own potential, as modern innovations cannot exist without open discussion and the flow of various resources (capital, informational, material etc.) not only within the enterprise, but also between it and other entities in the market. Therefore it is partners who play an exceptional part in the processes of effectiveness of innovative activities, partners who are often exhibiting diverse characteristics and are subject to cultural conditioning. Proper selection and skilful development of relationships in such conditions of diversity is the key to success for many innovative companies. In view of the above, the aim of this paper is to determine aspects of cultural conditioning key to the effectiveness of processes of innovation, which may have influence on efficacy of cooperation. The empirical part presents results of research conducted on Polish micro, small and medium firms. It was found that these companies very rarely consciously manage their culture and this approach often closes the way to implementing many innovative activities. Opening organizational cultures to cooperate with the environment is a requirement of the twenty-first century, while a specific "key to innovation". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamik A. (2008), Competitive Advantage Based on Cooperation, "A Series of Monographs of Technical University of Lodz", no. 1819.
 2. Ahuja G., Lampert C.M., Tandon V. (2008), Moving Beyond Schumpeter: Management Research on the Determinants of Technological Innovation, "The Academy of Management Annals", Vol. 21 (1).
 3. Aniszewska G. (2003), Geneza pojęcia "kultura organizacyjna", "Przegląd Organizacji, nr 10.
 4. Barabasz A. (2002), Osobowość organizacji, [w:] Jagoda, H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezorganizacja, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. AE im. O. Langego We Wrocławiu, Wrocław.
 5. Barratt M. (2004), Understanding the Meaning of Collaboration In the Supply Chain, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 9, Iss. 1.
 6. Baum J.A.C., Calabrese T., Sliverman B.S. (2000), Don't Go It Alone: Alliance Network Composition and Startups' Performance In Canadian Biotechnology, "Strategic Management Journal", vol. 21 (3).
 7. Brdulak J.J. (2008), Zarządzanie innowacjami, [w:] Kardas, J.S., Wójcik-Augustyniak, M. (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Difin, Warszawa.
 8. Capaldo A. (2007), Network Structure and Innovation: The Leveraging of a Dual Network as a Distinctive Relational Capability, "Strategic Management Journal", 2007, vol. 28, no. 6.
 9. Cooke P. (2007), Social Capital, Embedness, and Regional Innovation, [w:] Landabaso, M. Kukliński, A. Roman, C. (red.), Europe- Reflection on Sociual Capital, innovation and Regional Development. The Osturii Consensus, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz.
 10. Cox T.H. (1993), Cultural Diversity In Organization, Barret-Koehler, San Francisco.
 11. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 12. Davis J. (2009), Rotating Leadership and Symbiotic Organization: Relationship Processes In Collaborative Innovation, The Article for Conference Academy of Management, Chicago.
 13. De Soto H. (2002), Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 14. Gesteland R.R. (1999), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
 15. Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 16. Guinet J. (1995), National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris.
 17. Hofstede D., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 18. Iyger S., Kitson M., Toh B. (2005), Social Capital, Economic Growth and Regional Development, "Regional Studies", vol. 39, Iss. 8.
 19. Janasz W. (2009), Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Janasz, W. (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 20. Jansen F. (2000), The Age of Innovation, Prentice Hall, London.
 21. Knudsen M.P. (2007), The Relative Importance of Interfirm Relationships and Knowledge Transfer for New Product Development Success, "Journal of Product Innovation Management", vol. 45 (5).
 22. Kogut B., Zander U. (1992), Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology, "Organization Science", vol. 3 (3).
 23. Mitchel R.K., Agle B.R., Wood D.J. (1997), Toward A Theory of Stakeholder. Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", no 22.
 24. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 25. Pichlak M. (2010), Więzi międzyorganizacyjne a innowacyjność organizacji - próba integracji, [w:] Adamik A. (red.), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, Monografia Politechniki Łódzkiej, nr 1928.
 26. Powell W.W., Koput K.W., Bowie J.I., Smith-Doerr L. (2002), The Spatial Clustering of Science and Capital: Accounting for Biotech Firm-Venture Capital Relationship, "Regional Studies", vol. 36 (3).
 27. Organisation for Economic Co-operation and Development, (2003), Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paris.
 28. Putman R.D. (2001), Social Capital-Measurement and Consequences, [w:] The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, International Symposium Report OECD.
 29. Quantana-Garcia C., Benavides-Velasco C.A., Alliance Portfolio (2009), Technological Knowledge and Innovation: A Longitudinal Study, The Article for Conference Academy of Management, Chicago.
 30. Sampson R.C. (2007), R&D Alliances and Firm Performance: The Impact of Technological Diversity and Alliance Organization on Innovation, "Academy of Management Journal", Vol. 50.
 31. Schein E. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London.
 32. Schwartz S.H., Bilsky W. (1987), Towards an Universal Psychological Structure of Human Values, "Journal of Personality and Social Psychology", no 53.
 33. Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 34. Simons R. (1995), Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Driver Strategic Renewal, Harvard Business School Press, Boston.
 35. Steinmann H., Schreyogg G. (1992), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 36. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 37. Wuyts S., Dutta S., Stremersch S. (2004), Portfolios of Interfirm Agreements In Technology-intensive Markets: Consequences for Innovation and Profitability, "Journal of Marketing", vol. 68 (2).
 38. Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce "Kamerton Innowacyjności 2008" http://www.innowacyjnefirmy.pl z dnia 20/02/2009.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu