BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierski Jan (Uniwersytet Łódzki)
Title
Władze publiczne w zarządzaniu procesami rozwoju centrów logistycznych
Public Authorities in Management of Logistics Centers` Development Processes
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 113-120, bibliogr. 17 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Centra logistyczne, Rozwój regionalny, Sektor publiczny, Badania ankietowe
Logistic centres, Regional development, Public sector, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Country
Region łódzki
Abstract
Rozwój centrów logistycznych w Polsce uzależniony jest od wielu uwarunkowań. Bazując na doświadczeniach krajów Europy Zachodniej, trzeba zwrócić uwagę na to, że szczególnie ważnym czynnikiem stają się u nas formy i instrumenty wspierania tego rozwoju. W Polsce nie wykształcił się dotąd jednoznaczny model polityki publicznej wobec centrów logistycznych. Inicjatywę w tym zakresie powinien wykazywać sektor publiczny różnych szczebli. Artykuł powstał w dużej mierze na bazie badań własnych autora przeprowadzonych w latach 2008-2010 w odniesieniu do regionu łódzkiego. Szereg doświadczeń i mechanizmów można jednak z powodzeniem przenieść również do innych regionów kraju i uogólnić. (abstrakt oryginalny)

The development of logistic centers in Poland is dependent on a series of conditions. When based on West European countries' experiences, forms and instruments which support such development become the major factor. There hasn't yet evolved any firm-public politics model for logistic centers in Poland. Initiatives in this respect should be demonstrated by a public sector of different ranks. The article has been formed on the basis of the author's own researches conducted in 2008 - 2010 in the region of Lodz. The research enabled the author to identify a number of conclusions which can relate to a variety of regions in the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beier F., Rutkowski K., (2006), Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 2. Burnewicz J., (2006), Centra logistyczne - brakujące ogniwa polskiego systemu transportowego, "Przegląd Komunikacyjny", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R.P., Warszawa nr 7-8.
 3. Cookie P., Schienstock G., (2002), Structural Competitiveness and Learning Regions, "Enterprise and Innovation Management Studies", Vol. 1, No. 3.
 4. Fechner I., (2004), Modele inicjowania centrów logistycznych (część I), "Logistyka", nr 4.
 5. Fechner I., (2007), Efekty udziału sektora publicznego w budowie centrum logistycznego, "Eurologistics", No. 5.
 6. Gołembska E., (2006), Przestrzenne warunki lokalizacji i eksploatacji centrów logistycznych, [w:] T. Markowski (red.), Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Polska Akademia Nauk, KPZK, Warszawa.
 7. Jedliński M., (2006), Przesłanki tworzenia CUL, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 6.
 8. Jezierski A., (2007), Czynniki kształtujące funkcje logistyczne centrów dystrybucyjnych, "Ekonomika Transportu Lądowego", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 24.
 9. Jeżak J., (2004), Leksykon zarządzania, współautor, Difin, Warszawa.
 10. Kaźmierski J., (2006), Centra logistyczne jako element infrastruktury i czynnik rozwoju gospodarczego regionu, PAN KPZK, z. 225, Warszawa.
 11. Kaźmierski J., (2009), Logistyka a rozwój regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Kaźmierski J., (2010), Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 13. Kaźmierski J., (2011), Conditions of the Development of Logistic Centers in Poland in the Context of European States Experiences, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", No. 3.
 14. Królak Z., (2000), Polska wobec wyzwań XXI wieku. Zarys strategii na I dekadę, Wydawnictwo "Alfa 2", Warszawa.
 15. Miklińska J., (2002), O centrach logistycznych w Europie, "Przegląd Komunikacyjny", nr 10.
 16. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. Nr 169, poz. 1420.
 17. Witkowski J., (2005), Logistyka w organizacjach sieciowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu