BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma relacji międzysektorowych
Public-Private Partnership as a form of Intersectoral Relations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 119-127, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Sektor publiczny, Sektor prywatny
Public-Private Partnerships (PPP), Public sector, Private sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy partnerstwa publiczno-prywatnego jako jednej z form relacji między podmiotami należącymi do sektorów publicznego i prywatnego. W tym celu zaproponowano również autorską klasyfikację relacji międzysektorowych. Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi specyficzną formę współpracy, w której wszystkie zaangażowane strony mają możliwość wpływu na kształt projektu oraz uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji na wszystkich etapach jego realizacji. Ponadto wskazano na różnice między partnerstwem publiczno-prywatnym a kontraktowaniem usług publicznych oraz na czynniki warunkujące sukces partnerstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to define public-private partnership as a form of relations between actors belonging to different sectors: public, private or non-profit. Therefore, original classification of intersectoral relations is introduced that provide basis for further analysis. Public-private partnership is defined as a specific form of cooperation, in which all engaged sides have the same possibility to shape project framework and participate in decision-making. The major differences between public-private partnerships and contracting out are also described, as well as successful partnership projects determinants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 2. Carroll P., Steane P., Public-private partnerships. Sectoral perspectives, [w:] S. Osborne (red.), Public-Private Partnerships. Theory and Practice inIinternational Perspective, Routledge, New York 2000.
 3. Farquharson E., Torres de Mästle C., Yescombe E.R., Encinas J., How to Engage with the Private sector in Public-Private Partnerships in Emerging Markets, The World Bank, Washington 2011.
 4. Greve C., Contracting for Public Services, Routledge, New York 2008.
 5. Grewiński M., Kamiński S., Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej - w kierunku usług społecznych, [w:] Grewiński M., Rymsza M. (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, WSP TWP, Warszawa 2011.
 6. Hooghe M., Stolle D. (red.), Generating Social Capital. Civil Society and Institutions in Comparative Perspective, Palgrave Macmillan, New York 2003.
 7. Kamiński S., Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej, "Nauki Humanistyczne", Prace Naukowe nr 1008 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 8. Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. McQuaid R.W., The Theory of Partnership. Why Have Partnerships?, [w:] S. Osborne (red.), Public-Private Partnerships. Theory and Practice in International Perspective, Routledge, New York 2000.
 10. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 11. Putnam R.D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 12. Rytel M., PPP - metoda zamówienia publicznego czy sposób finansowania?, [w:] M. Barszcz (red.), Partnerstwo publiczne w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 13. Salamon L.M., Anheier H.K., The Emerging Sector: An Overview, Johns Hopkins Institute for Policy Studies, Baltimore 1994.
 14. Salamon L.M., Partners in Public Service. Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1995.
 15. Sullivan H., Skelcher Ch., Working Across Boundaries. Collaboration in Public Services, Palgrave Macmillan, New York 2002.
 16. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 19, poz. 100.
 17. Vernis A., Iglesias M., Sanz B., Saz-Carranza A., Nonprofit Organisations. Challenges and Collaboration, Palgrave Macmillan, New York 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu