BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniec Iwona (Politechnika Łódzka), Depta Adam (Politechnika Łódzka), Flaszewska Sylwia (Politechnika Łódzka)
Title
Model zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej
Education Quality Assurance Model at the University
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 150-160, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Jakość kształcenia, Zarządzanie jakością, Szkolnictwo wyższe, Badanie satysfakcji
Quality education, Quality management, Higher education, Satisfaction research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnim okresie w Polsce narzeka się na poziom nauczania w uczelniach wyższych. Z tego powodu wprowadzenie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia wydaje się być koniecznością, gdyż wpływają one na podnoszenie jakości edukacji oraz wzrost jakości usługi, jaką jest kształcenie. Wprowadzenie takiego systemu wymaga jednak modelowego podejścia uwzględniającego potrzeby wszystkich interesariuszy, którego propozycję przedstawiono w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

The current system of higher education requires from the university a high quality teaching service and making all kinds of efforts aimed at continuous improvement of education quality through formal and legal conditions and competitive environment. This paper presents the innovative model to provide the quality of education by including the study of expectations and satisfaction of the recipients of services, namely students. The model was based on SERVQUAL method introduced in the years 1983-1985, by A. Parasuraman, V.A. Zeithaml and L. Berry [Berry, Parasuraman 1997, p. 32] with the use of document analysis, survey of expectations and satisfaction of students specializing in Management of small and medium business in the first degree studies of Management conducted in the academic years 2009/2010 and 2010/2011 at the Faculty of Organization and Management, Technical University of Lodz. The analysis gap method was used, which was identified during the comparative analysis of competence matrix based on the research of expectations, curriculum development, and satisfaction surveys. In the expected matrix of competence aspiratonal learning outcomes should be complemented by self-presentation and presentation skills - identified by the respondents as implemented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berry L., Parasuraman A., (1997), Multiple-Method Listening. The Building of a Service Quality Information System, "Sloan Management Review", Spring.
 2. Chojnacka E., Macukow B., Saryusz-Wolski T., Witkowski M., (2001), INQUEST Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia - podsumowanie, Tempus JEP 13117, Warszawa Łódź.
 3. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., (2004), Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
 4. Drapińska A., Dominiak P., (1998), Model marketingu usług, "Marketing i Rynek", nr 11.
 5. Hernas A., (2008), Zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia, Politechnika Śląska, Gliwice.
 6. Kennedy D., (2009), Designing Curricula based on Learning Outcomes, University College Cork.
 7. Łunarski J., (2008), Zarządzanie jakością, standardy i zasady, WNT, Warszawa.
 8. Norma PN-EN ISO 9000:2001.
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.
 10. Uchwała Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z 31 stycznia 1998 r. w sprawie zasad postępowania akredytacyjnego.
 11. Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. Raport samooceny.
 12. Uchwała Nr 218/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich.
 13. Uchwała Nr 76/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalania ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia.
 14. Staniec I., (red.) (2010), Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 15. Suplement do komunikatu z Konferencji europejskich ministrów do spraw szkolnictwa wyższego, Bergen, 19-20 maja 2005 r., przygotowany przez European Association for Quality Assurance in Higher Education (dawniej ENQA).
 16. Świątek J., (2009), Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia, [w:] R. Sobczak (red.) Jakość kształcenia w aspekcie oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Gdańsk.
 17. http://www.citt.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=45 [17.11.2010].
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu