BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grandys Ewa (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Konstrukcja modelu cyklu gospodarczego wyrobów sezonowych
Constructing a Business Cycle Model for Seasonal Products
Source
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 67-75, rys., bibliogr. 20 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Keyword
Produkt, Cykl życia produktu, Zarządzanie produkcją
Product, Product life cycle, Production management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wyroby o krótkim cyklu życia na rynku wymagają oryginalnej metody zarządzania procesem produkcji i sprzedaży. Dla jej utworzenia, oprócz studiów teoretycznych, podjęto długoletnie badania empiryczne prowadzone w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Ich wynikiem była w pierwszym etapie konstrukcja modelu cyklu gospodarczego wyrobów sezonowych oparta na metodzie graficznej. Model ten w kolejnej fazie prac umożliwił utworzenie autorskiej metody zarządzania produkcją. Skonstruowany model składa się z czterech podprocesów: kreowania produktu, przygotowania produkcji, wytwarzania produktu oraz sprzedaży, które (jak wykazały badania empiryczne) przebiegają cyklicznie i są przesunięte względem siebie o stałe interwały. Określone zostały, optymalne dla przebiegu procesu, momenty rozpoczęcia i zakończenia każdego z podprocesów. Model pozwolił również wykazać, że czas trwania tych podprocesów jest zdeterminowany (np. dla odzieży i obuwia determinantą jest zmiana pór roku), co ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu produkcją badanej grupy wyrobów. Zostało również udowodnione, że opóźnienie momentu zakończenia procesu wytwarzania wyrobów sezonowych i wejścia ich na rynek, powoduje ograniczenie czasu trwania podprocesu sprzedaży, a w skrajnym przypadku jego całkowitą eliminację. To okazało się kluczowe dla wyników badań, a utworzony model może mieć duże znaczenie dla praktyki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The short life-cycle products require an original method to be produced and sold. It was developed following theoretical studies complemented by long-term empirical research on manufacturing companies. In the first stage, the graphic method was applied to construct a business cycle model for seasonal products that served to design an original production management method. The model consists of four subprocesses: product creation, production setup up, manufacturing and sale. As shown by the empirical research, the subprocesses are cyclical and shifted against each other by constant time intervals. For each of the subprocesses the optimal start and end times were found. According to the model, the duration of each subprocess is determined (for instance by changing seasons in the case of clothes and footwear), a crucial factor in managing the production of the examined group of products. It has been also found that when the date for completing the manufacturing of seasonal products and starting their sale is behind schedule, the sale subprocess must be shorter, or even given up in the worst-case scenario. This finding underlies the research results. The constructed model may be significant for business practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adair C., Murray B., (2002), Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa.
 2. Davenport T.H., (1993), Reed Radical Innovation and Continuon Improvement? Integrate Process Reengineering and TQM, "Planning Review", No. 3.
 3. Drucker P.F., (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 4. Grajewski P., Nogalski B., (2004), Potencjalne źródła niesprawności w organizacji procesowej, [w:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 5. Grandys E., (2010), Production Cycle Model for Short Life Cycle Models, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", No. 1.
 6. Grandys. E., Grandys A., (2008), Outsourcing - an Innovation Tool in Clothing Companiens, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", No. 5.
 7. Grunberg Th., (2003), A Review of Improvement Methods Operations, "Work Study", No. 2.
 8. Hammer M., Champy J., (1994), Reengineering the Corporation - Manifesto for Business Revolution, Nicholas Brealey Publishing, London.
 9. Kall J., Sojkin B., Szymczak J., Urbaniak M., (2003), Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa.
 10. Kleine-Doepke R., (1995), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Kotler Ph., (2003), Marketing Management. 11th Edition, Prentice Hall.
 12. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., (2002), Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa.
 13. Krupski R., (2008), Innowacje w planowaniu strategicznym, [w:] Bieniok H., Krasnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Krzos G., (2004), Business Process Reengineering, [w:] Krupski R. (red.), Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., (1999), Zarys metodologii ekonomii (cz. II i III), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Matczewski A., Zarządzanie projektami, [w:] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 17. Sudoł S., (2007), Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 18. Waszczyk M., Szczerbicki E., (2003), Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 19. Waters D., (2001), Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa.
 20. Więźlak W., Elmrych-Bocheńska J., Zieliński J., (2009), Odzież. Budowa, własności i produkcja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu