BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecka-Ziembińska Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Finanse publiczne państw OECD w dobie kryzysu
Public Finances of OECD Countries in the Era of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 65-81, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Kryzys finansowy
Public finance, Financial crisis
Note
summ.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Celem opracowania jest analiza skali redystrybucji PKB w państwach OECD. Uwagę skupiono na zmianach wysokości dochodów i wydatków publicznych od 2008 r. i ich wpływie na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego zadłużenie. W warunkach światowego kryzysu finansowego państwa OECD wykorzystały dochody i wydatki publiczne w celach stabilizacyjnych, co znalazło odzwierciedlenie zarówno we wzroście liczby państw z deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak i wzroście udziału tego deficytu w PKB. W konsekwencji nastąpiło również zwiększenie zadłużenia tych państw. Prognozy na 2012 r. przewidują jednak odejście państw OECD od ekspansywnej polityki fiskalnej, co powinno korzystnie wpłynąć zarówno na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak i jego zadłużenie.

The paper presents an analysis of GDP distribution in OECD countries. It focuses on changes to public revenues and expenditures since 2008 and their impact on the balance of payments and indebtedness of central government agencies and local government entities. In the conditions of the global financial crisis OECD countries tend to use public revenues and expenditures to stabilise the economy; it leads to an increase in the number of countries which record central and local government deficits as well as to an increased share of such deficits in GDP. Consequently, the indebtedness of these countries is on the rise. According to 2012 forecasts, however, OECD countries are likely to abandon their aggressive fiscal policies, which should have a positive impact on their balance of payments and the level of debt. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin R.E., Krugman P., Agglomeration, Integration and Tax Harmonisation, "European Economic Review" 2004, vol. 48, nr 1.
 2. Barczyk R., Lubiński M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009.
 3. Czekaj J., Podatki w Polsce na tle krajów OECD, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 4.
 4. Economic Outlook 2010, nr 88, OECD (baza danych).
 5. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przez organy administracji rządowej, Nr ewid. 29/2010/P/09/001/KAP, NIK, Warszawa 2010.
 6. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2009 roku budżetu państwa w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Nr ewid. 64/2010/P09036/KBF, NIK, Warszawa 2010.
 7. Kudła J., Międzynarodowa konkurencja podatkowa w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw - przypadek akcesji do Unii Europejskiej [w:] Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, XI konferencja naukowa młodych ekonomistów, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 8. OECD Economic Outlook Sources and Methods, http://www.oecd.org/eco/sources-and-methods.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Owsiak S., O nowatorskie podejście do sektora publicznego [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Finanse publiczne, t. 1, red. S. Owsiak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 11. Public finances in EMU - 2008, "European Economy" 2008, nr 10.
 12. Revenue Statistics: Comparative Tables, OECD Tax Statistics 2010 (baza danych).
 13. System finansowy w Polsce, red. В. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Szczęsny W., Wydajność fiskalna przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 1999.
 15. Tanzi V., Schuknecht L., Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 16. Taxation Trends in the European Union, UE, Luxembourg 2010.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 18. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu