BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Filip (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Special Powers of the State Treasury in Regard to Certain Companies as an Investment Risk
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2010, no 6, s. 105-116, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Skarb Państwa, Ryzyko inwestycyjne, Swoboda przepływu kapitału w UE, Spółki
State Treasury, Investment risk, Free flow of capital in the EU, Companies
Abstract
The purpose of this article is to try to assess whether the special powers of the state in regard to certain companies may pose a genuine risk for investors. To answer to this question, it is necessary to analyse legal regulations, primarily EU regulations (concerning the free movement of capital) as well as national, Polish ones. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barcz, J. (ed.) (2006) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki [European Union law. Systemie issues. Substantive law and policies], second edition. Warsaw: PiPG.
 2. Cieśliński, A. (2003) Wspólnotowe prawo gospodarcze [Community commercial law], Vol. I. Warsaw: C.H. Beck.
 3. Commission (2005) "Commission Communication - Intra-EU Investment in the Financial Services Sector". OJ C 293 of 25 November.
 4. Craig, P. and Burca, G. de. (1998) EU Law. Text, Cases and Materials, second edition. Oxford: Oxford University Press.
 5. Czekaj J., (2001) "Kryterium maksymalizacji wartości firmy" [The criterion of maximizing company value] in Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii [Managing enterprise finance. A theoretical introduction], Warsaw: PWE.
 6. Czekaj, J. and Dresler, Z. (2001) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii [Managing enterprise finance. A theoretical introduction], Warsaw: PWE.
 7. Frankowska, A. and Bodnar, A. (2003) "Nie każda 'złota akcja' jest złota" [Not every 'golden share' is golden]. Przegląd prawa handlowego 3.
 8. Gnela, B. (ed.) (2003) Prawo gospodarcze dla ekonomistów [Commercial law for economists], Kraków: Cracow University of Economics.
 9. Gavalda, C. and Parleani, D. (1999) Droit des affaires de l'Union europeenne. Paris: Litec.
 10. Griffin, R. W. (2007) Podstawy zarządzania organizacjami [An introduction to managing organisations]. Warsaw: PWN.
 11. Information on a European Commission report entitled: "Specjalne uwarunkowania państw w prywatyzowanych spółkach Unii Europejskiej - deklaracja rozwoju" [Special rights of public authorities in privatised EU companies - a development declaration], www.msp.gov.pl.
 12. Kidyba, A. (2001) Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia [The Commercial Companies Code. Commentary]. Kraków: Zakamycze.
 13. Koczanowski, J. (2003) "Przedsiębiorstwo państwowe" [State enterprises] in B. Gnela (ed.) Prawo gospodarcze dla ekonomistów [Commercial law for economists]. Kraków: Cracow University of Economics.
 14. Ministry (2006) "Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu państwa. Majątek Skarbu Pąństwa i państwowych osób prawnych na dzień 31 grudnia 2006" [Report on State Tresury property. Assets of the State Tresury and state legal persons as on 31 December 2006]. Ministry of State Tresury, www.msp.gov.pl
 15. Moniteur (1994) Moniteur Belge, 28 June.
 16. OECD (2004) "Zasady nadzoru korporacyjnego" [Principles of corporate governance]. OECD, www.msp.gov.pl.
 17. Osajda, K. (2004) "'Złota' akcja w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i w prawie polskim" [The 'golden' share in the rulings of the European Court of Justice and in Polish law]. Przegląd Prawa Handlowego 8.
 18. Popiołek, W. (2001) in J. Strzępka (ed.) Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. [Commentary to the Commercial Companies Code. Warsaw: C.H. Beck.
 19. Reilly, F K. and Brown, K. C. (2001) Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem [Investment analysis and portfolio management]. Warsaw: PWE.
 20. Romanowski, M. (2007) "Europeizacja 'złotej akcji' i jej wpływ na prawo polskie" [The Europeanisation of the 'golden share' and its impact on Polish law], www.monitor.prawniczy.pl.
 21. Rumiński, M. (2000) Wolność przepływu we Wspólnocie Europejskiej [Free movement within the European Communities]. Warsaw: INFOR Grupa.
 22. Soltysiński, S. (2006) "Prawo spółek" [Company law] in J. Barcz (ed.) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki [European Union law. Systemie issues. Substantive law and policies], second edition. Warsaw: PiPG.
 23. Strzępka, J. (ed.) (2001) Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. [Commentary to the Commercial Companies Code. Warsaw: C.H. Beck.
 24. Szumański, A. (2005) "Złota' akcja w prawie polskim" [The 'golden' share in Polish law]. www.monitor.prawniczy.pl
 25. Szumański, A. (1998) "Złota' akcja w prawie polskim" [The 'golden' share in Polish law]. Przegląd prawa handlowego 12.
 26. Szumański, A. (2003) "Problem dopuszczalności 'złotej akcji' w prawie polskim" [The problem of the admissibility of the 'golden share' in Polish law] in W. Pyzioł, A. Szumański, and I. Weiss Prawo spółek [Company law]. Bydgoszcz: Branta.
 27. Zawidzka, A. (2006) "Swoboda przepływu kapitału i płatności" [Freedom of capital and payment flows" in J. Barcz (ed.) (2006) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki [European Union law. Systemie issues. Substantive law and policies], second edition. Warsaw: PiPG.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu