BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osiecka-Chojnacka Justyna (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się
Outcomes of a Opinion Survey on Ageing in the Light of an Active Ageing Programme
Source
Studia BAS, 2012, nr 2 (30), s. 101-128, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Opinia publiczna, Pobudzanie aktywności, Ludzie starsi
Ageing of the population, Public opinion, Activity stimulation, Elderly people
Note
summ.
Abstract
Kwestia aktywizacji osób starych jest bardzo ważnym zagadnieniem. W artykule zanalizowano wyniki badań opinii społecznej, których tematem były zagadnienia związane ze starzeniem się i starością oraz możliwościami ludzi starych aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

The aim of the paper is to present the opinions of Poles on ageing and senior citizens. The main focus is placed on the question of Poles' attitude towards active ageing, i.e an idea to encourage older people to stay involved as citizens (in various areas, including employment). In order to place mentioned issues in context, the author begins with a review of psychological theories on ageing and its consequences. Next, the results of various public opinion surveys (both nationwide and conducted solely among seniors) on ageing and elderly people are discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Active Ageing. Report, Special Eurobarometer 378, European Commission, January 2012.
 2. J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2011. Warunki życia Polaków, raport Rady Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 3. Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwoa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 4. Discrimination in the EU in 2009. Report, Special Eurobarometer 317, European Commission, January 2010.
 5. Edukacja wobec starości - tradycja i współczesność, t. 2(33), A. Stopińska-Pająk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 6. M. Halicka, J. Halicki, Polish senior citizens' opinion concerning old age and preparing for it, Social Policy 2011.
 7. J. Halik, Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 8. R.D. Hill, Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Lurum, Warszawa 2010.
 9. B. Kłos, Dyskryminacja ze względu na wiek osób starszych na polskim rynku pracy, "Studia BAS. Zasada równości i zasada niedyskryminacji" 2011, nr 2(26).
 10. O sytuacji ludzi starych, J. Hrynkiewicz (red.), Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 11. Przejście z pracy na emeryturę, "Informacje i Opracowania Statystyczne", GUS, Warszawa 2007.
 12. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, raport z badania ogólnopolskiego, kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Korzeniowski, Polska Akademia Nauk Instytut Psychologii, 2009, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/przemoc_spol.pdf.
 13. Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, P. Szukalski (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 14. B. Radzka, Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+, raport "Czynniki determinujące postawy i zachowania osób w wieku 50+ na rynku pracy. Istota i sposoby mierzenia wykluczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+", Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011.
 15. Raport CBOS BS/22/2007, Między młodością a starością, Warszawa, luty 2007 r.
 16. Raport CBOS BS/2/2010, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa, styczeń 2010 r.
 17. Raport CBOS BS/40/2012, Opinie o podniesieniu wieku i zmianach w systemie emerytalnym, Warszawa, marzec 2012 r.
 18. Raport CBOS BS/157/2009, Polacy wobec ludzi starych i własnej starości, Warszawa, listopad 2009 r.
 19. Raport CBOS BS/160/2009, Sytuacja ludzi starszych w społeczeństwie - plany a rzeczywistość, Warszawa, grudzień 2009 r.
 20. Raport z badań postaw wobec wolontariatu 50+, Akademia Rozwoju Filantropii, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, luty 2007 r.
 21. Stop dyskryminacji ze względu na wiek. Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? Głos ekspertów, doświadczenia osób starszych, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2005.
 22. B. Ziębińska, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. J. Sztumskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu