BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osiecka-Chojnacka Justyna (Biuro Analiz Sejmowych)
Title
Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku
Voluntary Jobs and University of the Third Age as Forms of Seniors' Activity
Source
Studia BAS, 2012, nr 2 (30), s. 129-149, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Pobudzanie aktywności, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ageing of the population, Elderly people, Activity stimulation, University of the Third Age
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu został przedstawiony temat aktywności społecznej osób starych jako elementu polityki aktywizacji. Autor zwraca uwagę, że działania aktywizujące seniorów powinny brać pod uwagę indywidualne czynniki i okoliczności, jak stan zdrowia, sytuacja rodzinna i ekonomiczna, preferowany styl życia. Ze względu na te czynniki nie sposób ustalić jednego wzoru starości dla wszystkich.

The aim of this article is to introduce volunteering and lifelong learning as activities that have positive impact on senior citizens' quality of life. First, the author introduces the importance of different types of activities and their benefits for eldery people and the community. Next section in devoted to volunteering among the eldery (particularly the ways to promote this kind of activity in Poland) and University of the Third Age, i.e. an institution whose aim is to educate and stimulate pensioners. The last part of the article presents barriers to activity of senior citizens. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Active ageing and solidarity between generations, European Union 2011.
 2. Active ageing: a policy framework, World Health Organization 2002.
 3. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia ludzi w Polsce, M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2012.
 4. Corporation for National and Community Service, Office of Research and Policy Development, The Health Benefits of Volunteering: A Review of Recent Research, Washington, DC 2007.
 5. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 940/2011/UE z 14 września 2011 r.
 6. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012), Dz. Urz. UE. L 246 z 23 września 2011 r.
 7. Encyclopedia of Aging And Public Health, S. Loue, M. Sajatovic (red.), Springer 2008.
 8. Dochody i warunki życia ludności (raport z badania EU-SILC 2010), GUS, Warszawa 2012.
 9. Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, D. Kałuża, P. Szukalski (red.) Łódź 2010.
 10. Komunikat z badań CBOS, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998-2010, Warszawa 2010.
 11. Komunikat z badań CBOS, Młody, bogaty, wykształcony, religijny - mit polskiego wolontariusza, Warszawa 2011.
 12. Komunikat z badań CBOS, Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Warszawa 2010.
 13. Komunikat z badań CBOS, Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Warszawa 2009.
 14. J. Przewłocka, Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, Filantropia, 1%, raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 15. A. Orzechowski i inni, Zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku w zależności od aktywności życiowej, "Polski Merkuriusz Lekarski" 2008, t. XXV, nr 150.
 16. Polska starość, B. Synak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 17. Publiczna troska, prywatna opieka, Społeczności lokalne wobec osób starszych, M. Racław (red.), ISP, Warszawa 2011.
 18. P. Sobiesiak, Aktywni 60+? Wolontariat osób starszych w Polsce, ISP, "Analizy i Opinie" 2011, nr 117.
 19. P. Szukalski, Aktywne starzenie się. Bezbolesna recepta na starzenie się ludności, http://liberte.pl/aktywne-starzenie-sie-bezbolesna-recepta-na-starzenie-sieludnosci/.
 20. To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym, raport z badań, P. Szukalski (red.), ISP, Warszawa 2008.
 21. I. Stuart-Hamilton, Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 22. Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2005
 23. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 24. F. Tang, E. Choi, N. Morrow-Howell, Organizational Support and Volunteering Benefits for Older Adults, "The Gerontologist" 2010, Vol. 50, No. 5, s. 603-612.
 25. Third Demography Report: population is becoming older and more diverse, MEMO/11/209, Bruksela 2011.
 26. "Trzeci Sektor" 2011, nr 25, ISP. Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego roku aktywności osób starszych (2012 r.) (tekst mający znaczenie dla EOG), KOM(2010) 462 wersja ostateczna.
 27. B. Ziębińska, Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. J. Sztumskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, 2007.
 28. http://biznes.pwn.pl/haslo/3867107/aktywnosc-spoleczna.html
 29. http://www.centrumis.pl/aktualnosci.html
 30. http://erw2011.gov.pl/pl/
 31. http://www.senior.pl/
 32. http://www.seniorzywakcji.pl/
 33. http://www.utw.pl/index.php?id=10.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu