BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schmidt Stefan, Steczkowski Jan (Wydział Zarządzania)
Title
Zmienność w produkcji trzody chlewnej i możliwości jej regulowania. Cz. 2
Variability of Swine Production and the Possibilities of its Regulation. Part 2
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1975, vol. 18, s. 3-21, bibliogr. 54 poz.
Keyword
Produkcja zwierzęca, Metody prognozowania, Rynek rolny
Animal production, Forecasting methods, Agricultural markets
Note
summ., rez.
Abstract
Autorzy stawiają sobie za cel zbadanie: 1. Jak kształtują się w naszym kraju wahania cykliczne trzody chlewnej na tle tendencji rozwojowej? 2. Jakie czynniki i ich wzajemne relacje w istotny sposób wpływają na analizowane zjawisko? 3. W jakim stopniu planowane formy organizacji rynku zdołały ograniczyć tzw. "cykle świńskie" i wpłynąć na zmianę tendencji rozwojowej. Część druga poświęcona została zagadnieniu opracowywania prognoz dla udzielenia hodowcom trzody chlewnej informacji o przewidywanym rozwoju produkcji i wpływania w ten sposób na ich decyzje.

In reference to part one of the present publication the authors in turn discuss problems of working out prognoses for swine-breeders concerning predicted growth of production and hence influencing their decisions. For this purpose the scientific prediction has been discussed in a general way. Further on various kinds of prognoses applied in agricultural market research have been characterized. It has been stated that in a case like this only the method of balancing through regrouping may be satisfactory. Additionally, econometric methods of short-term, swine-breeding, supply prognosing - so popular nowadays, may only be considered as complementary.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. T. Bartoszewicz, Ł. Przybik, Eksperymentalne prognozy statystyczne złożone dla wybranych procesów gospodarczych, Zakład Badań Statystyczno - Ekonomicznych, GUS, 1971, 2/33
 2. W. Bielański, Rozród zwierząt (bydło, owce, konie, świnie), Warszawa 1972, Skrypt WSR w Krakowie, 1972/73
 3. W. Bielański, Stan i wyniki sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich
 4. W. Bielański, Wstępne wyniki zastosowania preparatu Turisynchron (VED - Jenapharm, Jena NRD) dla synchronizacji rui u młodych świń, "Medycyna Weterynaryjna" 1973, nr 7
 5. E. Böckenhof, L. Kohler, H. Raupp, F. Uhlmann, Short-Term Forecasting of Livestock Numbers and Livestock Production in the Federal Republic of Germany, Denmark, the Netherlands and the United Kingdom, Stuttgart 1970
 6. L. D. Mc Clements, A Quarterly Econometric Model of Pig Supply, University of Manchester, Department of Agricultural Economics, Bulletin Nr 123, October 1968
 7. Z. Czerwiński, Matematyka na usługach ekonomii, Warszawa 1969
 8. S. Dyka, R. Urban, Kierunki ewolucji w kontraktacji zwierzęcej, Sekcja Ekonomiki Obrotu Rolniczego KER, V Wydział PAN oraz Spółdzielczy Instytut Badawczy w Warszawie. Na prawach rękopisu, Warszawa - Poznań, maj 1973
 9. S. Dyka, R. Urban, Przewidywanie podaży trzody chlewnej w roku gospodarczym 1964/65, "Badanie Rynku Żywca i Mięsa" 1965, nr 3
 10. A. Filasiewicz, Prognozowanie sztuka sterowana. "Gospodarka Planowa" 1970, nr 12
 11. B. Gałęski, Chłopi i zawód rolnika, Warszawa 1962
 12. I. H. D. Haustein, Prognozy gospodarcze, Warszawa 1972
 13. Z. Hellwig, Problem optymalnego wyboru predykant, "Przegląd Statystyczny" 1969, nr 3 - 4
 14. T. Kotarbiński, Walory dobrego planu, "Nauka Polska" 1961, nr 1
 15. Z. Kozłowski, Rolnictwo polskie w 1964 roku, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", Dodatek do nr 6, 1965
 16. Z. Kozłowski, J. Małkowski, Prognoza skupu trzody chlewnej 1966/67, Studia i Materiały IER, Warszawa 1966
 17. Z. Kozłowski, J. Małkowski, Prognoza stanu pogłowia i skupu trzody chlewnej w 1967, Studia i Materiały IER, Warszawa 1967
 18. M. Köhne, Ziele, Probleme und Moglichkeiten langfristiger Vorausschatzungen des Angebots von Agrarprodukten, Berichte über Landwirtschaft 1969, B. XLVII, H. 2
 19. J. Małkowski, Prognozowanie skupu mleka, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1971, nr 4
 20. J. Małkowski, Krótkookresowe prognozowanie produkcji i skupu żywca wieprzowego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1972, nr 3
 21. E. Mogilnicki, Próba prognozy podaży trzody chlewnej na rok gospodarczy 1966/67, "Badanie Rynku Żywca i Mięsa" 1966, nr 4
 22. E. Mogilnicki, Prognoza podaży trzody chlewnej na rok 1967, "Badanie Rynku Żywca i Mięsa" 1967, nr 2
 23. J. Pajestka, Niektóre aspekty prognozowania i studiów nad przyszłością, "Kultura i Społeczeństwo" 1968, nr 2
 24. A. Papoulis, Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne, Warszawa 1967
 25. Z. Pawłowski, Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1972
 26. Z. Pawłowski, Prognozy ekonometryczne, Warszawa 1973
 27. Z. Pawłowski, Ekonometria, Warszawa 1966
 28. T. Pietrzkiewicz, Problemy prognozowania, Warszawa 1970
 29. M. Pohorille, A. Woś, Motywy produkcyjnych decyzji chłopów, Warszawa 1962
 30. Praca zbiorowa. Wybrane problemy prognoz stastystycznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, T. 11, Warszawa 1970
 31. J. Regulski, Rola prognoz w planowaniu [w:] Studia z prognostyki społecznej, Warszawa 1972
 32. W. Rolbiecki, Przewidywanie przyszłości, Warszawa 1970
 33. W. Sadowski, Żyjemy intensywnie. (Z perspektywy trzydziestolecia), "Życie Gospodarcze" 1974, nr 6
 34. K. Secomski, Prognostyka, Warszawa 1971
 35. A. Siciński, Formułowanie prognoz a planowanie społeczne, "Kultura i Społeczeństwo" 1968, nr 4
 36. A. Siciński, Cele - prognozy - plany w systemie socjalistycznej gospodarki planowej, Warszawa 1971
 37. P. Signoret, F. du Mesnil du Buisson et F. Bariteau, L'insémination artificielle porcine, Extrait du Bulletin Technique dlnformation 1971, Nr 257
 38. S. Schmidt, S. Mandecki, Produkcja trzody w świetle badań koniunktur rolnych, Kraków 1933
 39. S. Schmidt, J. Pociej, J. Steczkowski, Próba ustalenia zmian w po¬głowiu bydła metodą bilansowania [w:] Problemy organizacji rynku rolnego, Warszawa 1966
 40. J. V. Schader, Zyklische Verdänderungen des Bestandes an trächtigen Sauen im regionalen Vergleich, ,,Agrarwirtschaft" 1972, H. 49
 41. B. Skalmierski, A. Tylikowski, Procesy stochastyczne w dynamice, Warszawa 1972
 42. C. Tederko, Założenia do badań rynku żywca i mięsa na przykładzie przewidywań produkcji trzody chlewnej, Prace Instytutów i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego 1961, nr 1
 43. C. Tederko, Obliczanie prognozy skupu i ubojów gospodarczych trzody chlewnej od lipca 1960 do czerwca 1961 dla województwa poznańskiego, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1960, nr 1
 44. C. Tederko, Obliczanie prognozy skupu i ubojów gospodarczych trzody chlewnej od lipca 1959 do czerwca 1960 dla województwa poznańskiego, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1961, nr 1
 45. C. Tederko, Prognoza skupu i ubojów gospodarczych świń w województwie poznańskim na pierwsze półrocze 1961, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1961, nr 2
 46. C. Tederko, Sprawdzanie prognoz skupu i ubojów gospodarczych trzody chlewnej dla lat 1959/60, 1960/61 dla województwa poznańskiego i prognoza dla roku 1961/62, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1961, nr 4
 47. C. Tederko, Sprawdzenie prognozy skupu i ubojów gospodarczych trzody chlewnej w województwie poznańskim dla roku 1961/62 oraz prognoza na rok 1962/63, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1962, nr 3
 48. C. Tederko, Sprawdzenie na podstawie grudniowego spisu zwierząt - prognozy skupu i ubojów gospodarczych trzody chlewnej dla województwa poznańskiego, opracowanej we wrześniu 1962 na rok 1962/63, "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1963, nr 1
 49. C. Tederko, Krótkookresowe prognozy podaży trzody (na podstawie spisów pogłowia), "Badania Rynku Żywca i Mięsa" 1965, nr 2
 50. E. Walaszczyk, Nowe zadania przed służbą inseminacyjną, "Inseminator" 1972, nr 2
 51. M. Woźniak, A. Zeliaś, O pewnych metodach budowy krótkookresowej prognozy na podstawie szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi, "Przegląd Statystyczny" 1971, nr 1
 52. E. Wöhlken, Analyse der zyklischen Veränderungen des Bestandes an trächtigen Sauen, "Agrarwirtschaft" 1967, H. 8
 53. E. Wöhlken, Grundfragen zum Vorausschauen in der landwirtschaftlichen Marktforschung [w:] G. Schmill, Die landwirtschaftliche Marktjorschung in Deutschland, Munchen, Wien 1967
 54. A. Zeliaś, Ekonometryczne metody budowy prognozy, Zeszyty Naukowe WSE. Seria: Prace habilitacyjne, Kraków 1970
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu