BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maniak Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności - uwarunkowania i miary
Micro-, Mezo- and Macroeconomic Levels of Competitiveness - Determinants and Measures
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2006, nr 10, s. 5-19
Keyword
Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność gospodarki, Mierniki konkurencyjności
Competitiveness, Enterprise competitiveness, Economy competitiveness, Measuring competitiveness
Note
summ.
Abstract
Autorka przybliżyła istotę i wybrane aspekty konkurencji. Szczególnie przeanalizowała konkurencyjność na poziomie gospodarki, sektora (branży) oraz przedsiębiorstwa. Autorka omówiła także podstawowe środki i czynniki konkurencyjności na każdym z wymienionych poziomów.

The purpose of this paper is to present the select aspects of competition. Specially there are analysed the competitiveness on the level of economy, industry and firm. This paper also attempts to discuss basic measures and determinants of competitiveness on the each level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bossak J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne. [w:] Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Red. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski. Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2000, s. 38.
 2. Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji. Gebethner i S-ka, Warszawa 1996 s. 44.
 3. Flejterski S.: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. "Gospodarka Pla- Nowa" 1984, nr 9, s. 391.
 4. Jakóbik W.: Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perspektywy. Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, sesja IV, z. 7. Warszawa 2001, s. 3.
 5. Jantoń-Drozdowska E.: Strategia fuzji przedsiębiorstwa a konkurencja. "Ruch Prawni- czy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, z. 2, s. 18.
 6. Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Red. A. Zielińska-Głębocka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 11-13.
 7. Krugman P.: Competitiveness a Dangerous Obcession, "Foreign Affairs" 1994, Vol. 73, No 2, s. 45.
 8. Lubiński M.: Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6, s. 10.
 9. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 48.
 10. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002, s. 69.
 11. McFetridge D.G.: Competitiveness: Concepts and Measures. "Occasional Paper" 1995, No 5, s. 11.
 12. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. Mcmillan, London 1990.
 13. The World Competitiveness Report 1994. World Economic Forum, Lozanna 1994, s. 18.
 14. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Red. K. Kuciński. Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 11.
 15. www.imd.ch.
 16. www.weforum.org.
 17. Ziemiecki J., Żukrowska K.: Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane elementy polityki gospodarczej. Wyd. SGH, Warszawa 2004, s. 18.
 18. Żukrowska K.: Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność. [w:] Międzynarodo- wa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Seria Raporty. Studia nad konkurencyjnością z. 35. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu