BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Jakub (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Czerniak Adam
Title
Determinanty polityki pieniężnej Ludowego Banku Chin
The Monetary Policy of the People's Bank of China
Source
Gospodarka Narodowa, 2012, nr 1-2, s. 97-116, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
The National Economy
Keyword
Sytuacja gospodarcza, System bankowy, Polityka pieniężna państwa
Economic situation, Banking system, State monetary policy
Note
streszcz., summ.,
Country
Chiny
China
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki analizy empirycznej determinant polityki monetarnej w Chinach w okresie od stycznia 2000 r. do września 2010 r. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem modeli uporządkowanych zmiennych zależnych. W badaniu uwzględniono 8 możliwych zmiennych, które mogły istotnie wpływać na prawdopodobieństwo zmian rocznej stopy depozytowej oraz stopy rezerwy obowiązkowej dla 6 największych banków: realną roczną dynamikę PKB w Chinach, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację CPI), dynamikę cen nieruchomości w 35 największych aglomeracjach Chin, dynamikę sprzedaży detalicznej dóbr konsumpcyjnych, tempo wzrostu rezerw walutowych Chin, dynamikę eksportu, tempo wzrostu wartości kredytów dla sektora niefinansowego oraz wskaźnik koniunktury PMI dla przetwórstwa przemysłowego w kategorii zatrudnienie. W badanym okresie istotny wpływ na decyzje Ludowego Banku Chin dotyczące stopy rezerw obowiązkowych miała bieżąca dynamika PKB i opóźniony wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z kolei przyszłe wartości tych zmiennych były czynnikami wpływającymi na poziom stopy depozytowej. Sugeruje to, że mimo braku niezależności w zakresie kształtowania narzędzi polityki monetarnej decyzje Ludowego Banku Chin dotyczące stóp procentowych były w pewnym stopniu podyktowane oceną perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji. Badanie wykazało również istotny wpływ dynamiki cen nieruchomości na poziom stopy rezerw obowiązkowych. Może to stanowić zwiastun zmian w funkcjach reakcji głównych banków centralnych w kierunku równoczesnego wykorzystywania instrumentów polityki pieniężnej i narzędzi polityki makroostrożnościowej w celu rzeciwdziałania bańkom spekulacyjnym na rynku nieruchomości. Zastosowana metoda badawcza nie pozwala stwierdzić, w jakim stopniu luka popytowa i odchylenie inflacji od celu wpływały na decyzje Ludowego Banku Chin w analizowanym okresie. Rola tych czynników w polityce monetarnej w Chinach stanowi zatem interesujący obszar dla dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the results of an empirical analysis of the determinants of monetary policy in China during the period of January 2000 to September 2010. The analysis was conducted using models of ordered dependent variables. The research took into account eight possible variables that could significantly influence the likelihood of changes in the annual deposit rate and the required reserve rate for the six largest banks: (1) real annual GDP growth in China; (2) the consumer price index (CPI); (3) the increase/decrease of real estate prices in the 35 largest urban areas in China; (4) the growth of retail sales of consumer goods; (5) the growth of China's foreign reserves; (6) export growth; (7) the growth of loans to the non-financial sector; and (8) the purchasing managers index (PMI). GDP growth and lagged CPI inflation had a significant impact on the decisions of the People's Bank of China on the required reserve rate in the analyzed period, the authors say. In turn, the future values of these variables were factors that influenced the level of the deposit rate. This suggests that, despite the lack of independence in shaping monetary policy, the decisions of the People's Bank of China on interest rates were to an extent dictated by its own assessment of the outlook for economic growth and inflation. The study also revealed that the growth of real estate prices had a significant influence on the required reserve rate. This may be a harbinger of changes in the monetary policy reaction functions of key central banks in favor of a simultaneous use of monetary and macro-prudential policy tools to counter speculative bubbles on the real estate market. The applied research method did not make it possible to determine to what extent the demand gap and the deviation of inflation from the target influenced the decisions of the People's Bank of China in the analyzed period, Borowski and Czerniak say. The role of these factors in China's monetary policy is therefore an interesting area for further research, the authors conclude. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F., Rogoff K., [2011], Asset prices, financial stability and monetary policy, [w:] The Riksbank's inquiry into the risks in the Swedish housing market, Sveriges Riksbank, www.riksbank.se
 2. Blinder A.S., Ehrmann M., Fratzscher M., De Haan J., Jansen D.J., [2008], Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and Evidence, "Journal of Economic Literature", American Economic Association, Vol. 46(4), 910-45.
 3. Bofinger P., [2001], Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies, and Instruments, Oxford University Press, New York.
 4. Burdekin R.C.K., Siklos P.L., [2008], What has driven Chinese monetary policy since 1990? Investigating the People's bank's policy rule, "Journal of International Money and Finance", No. 27, 847-859.
 5. Cramer J.S., [2003], Logit Models from Economics and Other Fields, Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Dickinson D., Liu J., [2007], The real effects of monetary policy in China: An empirical analysis, "China Economic Review", No. 18, 87-111.
 7. Fan L., Yu Y., Zhang C., [2011], An empirical evaluation of China's monetary policies, "Journal of Macroeconomics", No. 33, 358-371.
 8. Freeman C.W., Yuan W.J., [2011], China"s exchange rate politics. Decoding the cleavage between the Chinese Ministry of Commerce and the Peoples Bank of China, Center for Strategic and International Studies.
 9. Goodfriend M., Prasad E., [2006], A Framework for Independent Monetary Policy in China, IMF Working Paper, WP/06/111.
 10. Griliches Y., Intriligator M.D. (ed.), [1983a], Handbook of econometrics, tom 1, Amsterdam.
 11. Griliches Y., Intriligator M.D. (ed.), [1983b], Handbook of econometrics, tom 2, Amsterdam.
 12. Gruszczyński M. (red.), [2010], Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Warszawa.
 13. He D., Pauwels L.l., [2008], What Prompts the People's Bank of China to Change its Monetary Policy Stance? Evidence from a Discrete Choice Model, Working Paper, No. 06, Hong Kong Monetary Authority.
 14. Ito T., [2010], China's property bubble is worse than it looks, Financial Times, 16.03.2010.
 15. Kotłowski J., [2006], Funkcje reakcji Rady Polityki Pieniężnej - analiza logitowa, Bank i Kredyt, nr 37 (4), Warszawa.
 16. Liu L., Zhang W., [2010], A New Keynesion model for analyzing monetary policy in Mainland China, "Journal of Asian Economics", No. 21, 540-551.
 17. Ma G., McCauley R., [2007], Do China's capital controls still bind? Implications for monetary autonomy and capital liberalization, BIS Working Paper, No. 233, Bank for International Settlements.
 18. Maddala G.S., [1994], Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge.
 19. People's Bank of China, [2002-2010], China Monetary Policy Report (kwartalne i roczne raporty z realizacji polityki pieniężnej), Monetary Policy Analysis Group of the People's Bank of China, http://www.pbc.gov.cn
 20. Qin D., Quising P., He X., Liu S., [2005], Modelling Monetary Transmission and Policy in China, "Journal of Policy Modelling", No. 27, 157-175.
 21. Reade J.J., Volz U., [2010], Chinese Monetary Policy and the Dollar Peg, School of Business & Economics Discussion Paper, 35, Freie Universitaet Berlin.
 22. Rubaszek M., [2003], Model równowagi bilansu płatniczego. Zastosowanie wobec kursu złotego, Bank i Kredyt, nr 34(5).
 23. Spencer K., [2006], Reaction Function of Bank of England MPC Members: Insiders versus Outsiders, University of Surrey Discussion Papers in Economics, nr 06.
 24. Taylor J.B., [1993], Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy 39, 195-214.
 25. Wojtyna A., [2004], Szkice o polityce pieniężnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Xinhua, [2010], CPC sets targets for 12th Five-Year Program, http://www.china.org.cn/china/2010- 10/27/content_21214648.htm).
 27. Xiong W., [2011], Measuring the monetary policy stance of the People's Bank of China: An ordered probit analysis, China Economic Review, doi:10.1016/j.chieco.2011.04.002.
 28. Zhang W., [2009), China's monetary policy: Quantity versus price rules, "Journal of Macroeconomics", No. 31, 473-484.
 29. Zhang Z., Shi N., Zhang X., [2011], The Basket Currency in China's New Exchange Rate Regime: Optimal Composition and Implications on Currency, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1746961.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu