BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszka Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Koncepcja podatku odroczonego
The Concept of Deferred Tax
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 125-142, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Keyword
Podatek odroczony, Podatek dochodowy, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe, Krajowa standaryzacja rachunkowości
Deferred tax, Income tax, Balance law, Tax regulations, National standardization of accounting
Note
summ.
Abstract
Narzędziem, które pozwala na przedstawienie skutków wyceny podatkowej poszczególnych składników majątku czy źródeł jego finansowania, jednocześnie pozwalając na zbliżenie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa do wiernego i rzetelnego odwzorowania rzeczywistości gospodarczej, jest opisany w niniejszym artykule podatek odroczony. (...) Autor nakreśla w pierwszej kolejności ogólną charakterystykę systemów prawa bilansowego i podatkowego oraz sposobu, w jaki mierzą one rezultat działalności za dany okres. W dalszej części opisano sposób obliczania i ewidencjonowania podatku odroczonego z podziałem na aktywa i rezerwy z tego tytułu oraz wpływ podatku odroczonego na sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

This article aims to illustrate the general idea of deferred tax assets which is a concept of presenting in the financial statements the effects of the tax valuation of assets and liabilities. Thus, by a attempt to combine, autonomous in Poland, both fiscal and balance sheet law systems it brings the financial statement much closer to the implementation of the principle of true and fair view. Firstly, the author performs an analysis of the legal systems of accounting and taxation, with a particular emphasis on differences in revenues and costs of both systems and on determining the result of the business activity for the period. Finally the author discusses how to determine and demonstrate the calculation of deferred tax in financial reporting, with the proper distribution of this tax for deferred income taxes assets and liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gut P., Prawo bilansowe a prawo podatkowe, w: A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość zaawansowana, cz. I, wyd. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2010.
 2. Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 3. Kiedrowska M., Wynik finansowy, w: W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk (red.), Rachunkowość finansowa, cz. 2 zaawansowana, wyd. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. Krajowy Standard Rachunkowość nr 2 - Podatek dochodowy, Dz.Urz. MF z 30 września 2004 roku, nr 13, poz. 132.
 5. Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. 6, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 6. Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 7. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, wyd. 7, Difin, Warszawa 2005.
 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity, Dz.U. z 2000 roku, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa, tekst jednolity, Dz.U. 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku, O rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 11. Walińska E., Rachunkowość podatków odroczonych, wyd. 1, FRR w Polsce, Warszawa 2003.
 12. Walińska E. (red.), Meritum rachunkowość 2008. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 13. Walińska E., Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu