BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Redecka Andżelika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Title
Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność sektora bankowego w Polsce w latach 1995-2007
The Impact of Foreign Capital Inflows on the Polish Banking Sector's Efficiency between 1995-2007
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 276-298, tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Keyword
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Sektor bankowy, Efektywność banków, Badania naukowe
Data Envelopment Analysis (DEA), Banking sector, Banks' efficiency, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzone badanie stanowi uzupełnieni dotychczas dokonanych analiz efektywności sektorów bankowych różnorodnych państw (za pomocą metody DEA - data envelopment analysis), a zarazem poszerza je o zakres czasowy, jak i liczbę analizowanych banków w polskim sektorze bankowym. (...) Po wprowadzeniu, krótko omówiono metodę badawczą, dokonano charakterystyki próby badawczej, następnie przedstawiono wyniki badania, a na końcu podjęto próbę refleksji dotyczącej wyjaśnienia uzyskanych wyników badania. (fragment tekstu)

The changes in the Polish political system which began in 1989 were related to the modernisation of the Polish banking system. The centralised mono-bank system has been reconstructed into two-tier banking system which was reformed in many areas such as restructuring, privatisation and consolidation within the following years. As a result of the privatisation strategy, relying on winning foreign strategic partners for banks, the number of foreign banks in the Polish banking sector increased. This phenomenon was evolving thanks to Poland's membership in the European Union and the Organization for Economic Co-operation and Development. The purpose of the article was to investigate how the rise in the share of foreign capital in the Polish banking sector's capital structure determines the efficiency of banks operating in the banking sector between 1995-2007. The paper focuses on technical efficiency estimation for the Polish banking sector based on data of 20 sample commercial banks and applies to: Data Envelopment Analysis - a nonparametric method of measuring the efficiency developed by A. Charnes, W. W. Cooper and E. Rhodes. An input orientation for the DEA models was selected. Moreover, for the intermediation approach four inputs (fixed assets, deposits, total operating expenses, number of bank's employees) and four outputs have been chosen (credits, securities, net fee and commission income and number of bank's outposts). On the basis of the efficiency results, it would seem that the increase of the foreign capital share in the ownership structure of the investigated banks had a positive influence on their technical efficiency. Simultaneously from 1999 (except 2000) the number of efficient foreign-owned banks rose and the number of inefficient foreign-owned banks within the sample fell. It can be concluded that the foreign banks provided an important source of advanced technology and new management know-how, which contributes to improvements in banks' efficiency. What is more, increased competition caused by the foreign banks' presence in the Polish banking system forces domestic banks to pay more attention to their efficiency results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 1978, vol. 2, no. 6.
 2. Chudy K. i in., Wpływ umiejscowienia depozytów w nakładach lub efektach na produktywność banków giełdowych w Polsce, w: L. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
 3. Coelli T.J., A guide to DEAP Version 2.1: a Data Envelopment Analysis (Computer) Program, Centre for Efficiency and Productivity Analysis Working Papers no. 8, 1996.
 4. Favero C.A., Papi L., Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian Banking Sector: a Non-parametric Approach, Applied Economics 1995, vol. 27, no. 4.
 5. Fraser D.R., Fraser L.M., Ocena wyników działalności banku komercyjnego. Analiza finansowa, tłum. M. Kamińska, ZBP, Warszawa 1996.
 6. Freixas X., Rochet J.Ch., Mikroekonomia bankowa, tłum. P. Żukowski, A. Balcarek, CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Gołajewska M., Józefowska, M., Banki komercyjne, w: L. Oręziak, B. Pietrzak (red.), Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Warszawa 2001.
 8. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, Materiały i Studia NBP 2000, nr 103.
 9. Grigorian D.A., Manole V., Determinants of Commercial Bank Performance in Transition. An Application of Data Envelopment Analysis, The World Bank, June 2002, Policy Research Working Paper no. 2850.
 10. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 11. Haviylchyk O., Efficiency of the Polish Banking Industry: Foreign versus Domestic Banks, Journal of Banking and Finance 2006, vol. 30, no. 7.
 12. Hexter D., Kornasiewicz A., Kostrzewa W., Wiśniewska M., Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce - doświadczenia jedenastu lat, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 52, Warszawa 2001.
 13. Isik I., Hassan M.K., Efficiency, Ownership and Market Structure, Corporate Control and Governance in the Turkish Banking Industry, Journal of Business Finance and Accounting grudzień 2003, vol. 30, no. 9-10.
 14. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Nowe metody stosowane do oceny i zarządzania efektywnością banków, w: W.L. Jaworski (red.), Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001.
 15. Jemric I., Vujcic B., Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach, Comparative Economic Studies Summer/Fall 2002, vol. 44, no. 2/3.
 16. Kisielewska M., Ocena efektywności banków i ich oddziałów metodą Data Envelopment Analysis - wybrane zagadnienia metodologiczne, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 17. Kopczewski T., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000, cz. 1, Materiały i Studia NBP 2000, nr 113.
 18. Kopczewski T., Pawłowska M., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000, cz. 2, Materiały i Studia NBP 2001, nr 135.
 19. Kraciuk J., Procesy konsolidacji w polskim sektorze bankowym, w: Zeszyty Naukowe seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. XV, Warszawa 2006.
 20. Lensink R., Meesters A., Naaborg I., Bank Efficiency and Foreign Ownership: do Good Institutions Matter?, Journal of Banking and Finance 2008, vol. 32, no. 5.
 21. Mamatzakis E., Staikouras Ch., Koutsomanoli-Filippaki A., Bank Efficiency in the New European Union Mmember States. Is there Convergence?, International Review of Financial Analysis 2008, vol. 17, no. 5.
 22. Mataczyńska E., Zarys metody DEA jako narzędzia badania efektywności przedsiębiorstw regulowanych, Studia Ekonomiczne 2007, nr 1-2.
 23. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, tłum. R. Kokoszczyński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 24. Najlepsze banki - rankingi "Gazety Bankowej" z różnych lat.
 25. Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, Bank i Kredyt 2003, nr 2.
 26. Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia NBP 2005, nr 192.
 27. Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA: Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, Przegląd Statystyczny 2003, nr 1.
 28. Rogowski G., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, Bank i Kredyt 1996, nr 9.
 29. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 30. Staikouras Ch., Mamatzakis E., Koutsomanoli-Filippaki A., Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 2005, vol. 18, no. 5.
 31. Stawicka M., Wpływ kapitału zagranicznego na polski sektor bankowy, materiał konferencyjny z VIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt.: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Poznań Dymaczewo, 22-24 września 2003.
 32. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 33. Sturm J.E., Williams B., Foreign Bank Entry, Deregulation and Bank Efficiency: Lessons from the Australian Experience, Journal of Banking and Finance 2004, vol. 28, no. 7.
 34. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (uaktualniony), NBP, grudzień 2001 ze s. 294, http://www.ntp.pl.
 35. Sytuacja finansowa banków, Synteza - raporty GINB i KNF z różnych lat.
 36. Zachorowska, A., Wielgórka, D., Efektywność kosztowa konsolidacji polskiego sektora bankowego, w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu