BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarczyk Teresa H. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Działalność sektora ubezpieczeniowego a wzrost gospodarczy
The Activity of Insurance Sector vs. Economic Growth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 23-30, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczenia, Sektor ubezpieczeniowy, Wzrost gospodarczy
Insurances, Insurance sector, Economic growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy wpływu działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy. Opracowanie ma charakter przeglądowy. W pierwszej części omówiono wybrane aspekty teoretyczne dotyczące wpływu działalności ubezpieczycieli na wzrost gospodarczy. W drugiej dokonano przeglądu opisu badań empirycznych analizujących wpływ rozwoju ubezpieczeń na wzrost gospodarczy. Przedstawione w literaturze badania empiryczne pozwalają stwierdzić, że rozwój ubezpieczeń zarówno w gospodarkach wysoko rozwiniętych, jak i w gospodarkach rozwijających się oraz transformujących się wpływa pozytywnie na wzrost gospodarczy. Rozbieżności dotyczą jedynie siły wpływu poszczególnych działów ubezpieczeń na wzrost gospodarczy krajów o różnym poziomie rozwoju. Uzasadniać to może potrzebę prowadzenia dalszych badań i analiz tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

This paper presents consideration whether and how insurance influences economic growth. The importance of the insurance sector in the economy has risen over time, thus the likely impact of insurance onto the economy should have gone up. This article is a review of theoretical and empirical aspects of mutual relationships between economic growth (GDP) and development of the insurance sector. We thus conclude that the growth of the insurance sector both in the developed, developing and emergent countries influences economic growth. Disagreement concerns only the intensity of links between life insurance branch and economic growth and non-life insurance and economic growth. We argue that the insurance sector needs to be paid more attention in the financial sector analysis and macroeconomic theory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arena M. [2006], Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-Country Study for Industrialized and Developing Countries, Raport World Bank, WPS4098, 1 XII 2006.
 2. Banasiński A. [1996], Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 3. Bednarczyk T.H. [2012], Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 4. Ćurak M., Lončar S., Poposki K. [2009], Insurance Sector Development and Economic Growth in Transition Countries, EuroJournals Publishing Inc.
 5. Gomułka S. [1990], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 6. Haiss P., Sümegi K. [2006], The Relationship of Insurance and Economic Growth- A theoretical and Empirical Analysis, Europeinstitute University of Economics and Business Administration, Vienna (dostępne na www.tuwei.pl).
 7. Haiss P., Sümegi K. [2008], The Relationship Between Insurance and Economic Growth in Europe - A Theoretical and Empirical Analysis, "Empirica", no. 35(4).
 8. Han L., Li D., Moshirian F., Tian Y. [2010], Insurance Development and Economic Growth, "The Geneva Papers" no. 35.
 9. Kugler M., Ofoghi R. [2005], Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence from UK, maj 2005 (dostępne na www.repec.org).
 10. Lukas R. [2010], Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Njegomir V., Stojić D. [2010], Does Insurance Promote Economic Growth: The Evidence from Ex-Yugoslavia Region, "Ekonomska, Misao i Praksa", Dubrownik, God XIX (2010), nr 1, s. 31-48.
 12. Ortyński K. [2010], Ubezpieczenia a wzrost gospodarczy w Polsce, [w:] Globalizacja i integracja regionalna, red. S.I. Bukowski, CeDeWu, Warszawa.
 13. Pagano M. [1993], Financial Markets and Growth. An Overview, "European Economic Review" no. 37.
 14. Raport CEA z 5 października 2006 r., The Contribution of the Insurance Sector to Economic Growth and Employment in the UE, www.cea.assur.org.
 15. Romer D. [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 16. Skipper H.D., Kwon W.J. [2007], Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.
 17. Śliwiński A. [2011], Popyt na ubezpieczenia na życie w świetle badań światowych, [w:] Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 175, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Śliwiński A., Michalski T., Rószkiewicz M. [2010], Determinants of the Consumption of Life Insurance In Poland, [w:] Finanse publiczne i międzynarodowe, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 99, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Tokarski T. [2005], Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 20. Ward D., Zurbruegg R. [2000], Does Insurance Promote Economic Growth?. Evidence from OECD Countries, "The Journal of Risk and Insurance" no. 67 (4).
 21. Webb I., Grace M.F., Skipper H. [2002], The Effect of Banking and Insurance on the Growth of Capital and Output, Center for Risk Management and Insurance, Working Paper no. 02-1.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu