BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzychowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Poprawska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Próba zidentyfikowania czynników mających wpływ na wysokość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce
An Attempt to Identify the Factors Having Influence on the Gross Written Premium in Motor Insurance in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 213-221, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Korelacja, Składki ubezpieczeniowe
Motor insurance, Correlation, Insurance premium
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią wciąż, pomimo rozwoju rynku ubezpieczeniowego, największą pod względem przypisu składki i wysokości wypłaconych odszkodowań grupę produktów ubezpieczeniowych (około 60% składki przypisanej brutto). Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników wzrostu dynamiki w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce oraz ich wpływu na ocenę składki przypisanej brutto z ubezpieczeń grupy 3 i 10 działu II wg załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej - czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco. Analizie poddano czynniki o charakterze makroekonomicznym, behawioralnym i prawnym. Ze względu na zastosowane metody badawcze (analiza istotności współczynników korelacji między badanymi czynnikami a wysokością składki przypisanej brutto) badanie ograniczono do czynników mających charakter ilościowy. (abstrakt oryginalny)

Motor insurance is still, despite the development of the insurance market, the largest in terms of gross written premium, group of insurance products (approximately 60% of gross written premium). The aim of this article is to identify the dynamics of growth factors in the motor insurance sector in Poland and their impact on the gross written premium in groups of 3 and 10 of non-life insurance - that is, motor third party liability insurance and Casco insurance. Macroeconomic, behavioural and legal factors were analyzed. Due to the applied research methods (the analysis of the significance of the coefficients correlation between the investigated factors and the amount of gross written premium) the examination was limited to quantitative factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuro Ruchu Drogowego, Zespół Profilaktyki i Analiz, Wypadki drogowe w Polsce, Komenda Główna Policji, dostępne na www.policja.pl.
  2. Jędrzychowska A., Ronka-Chmielowiec W. [2011], Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce i czynniki wpływające na jego wielkość, referat wygłoszony w ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", Zakopane, 10-13 maja 2011.
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
  4. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, kwiecień 2010.
  5. Kwiecień I. (red.) [2010], Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009, Wyd. UFG, Warszawa.
  6. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. [2001], Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 73-76.
  7. www.knf.gov.pl.
  8. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu