BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Uprawnienia organów nadzoru w zakresie kontroli wypłacalności - ujęcie w Solvency II
Powers of Supervision Authorities Regarding Solvency Control - Solvency II Perspective
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 241-249, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczenia
Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poziomy kontroli wypłacalności rozumiane są jako poziomy, w których organ nadzoru może lub musi dokonać interwencji, gdy zakład ubezpieczeń nie spełnia ustalonych kryteriów. W Solvency II założenia koncepcyjne odnoszą się do całkowitej wypłacalności, a normy ilościowe uzależnione są od profilu ryzyka i stanowią parametr pomocniczy przy całkowitej ocenie sytuacji finansowej. Niespełnienie wymogów kapitałowych uprawnia lub nakazuje organowi nadzoru podjęcie szeregu działań, m.in. polegających na żądaniu informacji i wyjaśnień, żądaniu przedkładania i realizacji planów naprawczych, lub daje prawo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Nowym elementem jest możliwość nałożenia narzutu kapitałowego, co również w opracowaniu zostało przeanalizowane. (abstrakt oryginalny)

Solvency control levels are understood as the levels at which a supervisory authority can or has to intervene when an insurance company does not meet the specified criteria. In Solvency II conceptual assumptions refer to total solvency, while quantitative standards depend on the risk profile and constitute a supporting parameter in an overall evaluation of financial situation. Failure to meet capital requirements gives the right or obliges the supervisory authority to take up several actions consisting, among others, in the requirement of providing information or explanation, requirement to present and implement remedial plans, or gives the right to withdraw the permission for running an insurance company. The possibility of imposing capital surcharge represents the new component which has also been analyzed in the study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CEIOPS, The draft second wave Calls for Advise from CEIOPS and stakeholder consultation on Solvency II; MARKT/2515/04, 11.10.2004, s. 39.
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2009/138/WE) - Solvency II.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 marca 2002 r. (2002/13/WE) zmieniająca dyrektywę Rady 73/239/EWG w sprawie marginesu wypłacalności wymaganego od zakładów oferujących ubezpieczenia inne niż ubezpieczenie na życie.
  4. IAIS, Solvency control levels quidance paper, październik 2003, www.iaisweb, art. 9.
  5. Kraśniewska I., Pawelec D. [2009], Wypłacalność II - Własna Ocena Ryzyka i Wypłacalności (ORSA), UKNF - Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego, Warszawa, 13.10.2009, s. 5.
  6. Monkiewicz J. (red.) [2000], Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i funkcje, t. I, Poltext, Warszawa, s. 266-268.
  7. Worldbank, Distance Learning Course of Insurance Supervisors, Module 1 - Supervisory Ladders and Early Warning Tests; April 9, 2001 (EST); www.worldbank.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu