BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rola biegłego rewidenta w ocenie gospodarki finansowej ubezpieczyciela - unormowania prawne
The Role of the Auditor in Assessing the Financial Management of the Insurer - Legal Norms
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 250-257, bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Biegli rewidenci, Ubezpieczenia, Badanie sprawozdań finansowych
Authorized auditors, Insurances, Audit of financial statement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W związku z tym, że problem wiarygodności sprawozdań finansowych generowanych przez ubezpieczycieli był i jest współcześnie zagadnieniem niezmiernie ważnym, zwłaszcza w kontekście skutków tzw. księgowości kreatywnej, rola biegłego rewidenta jest kluczowa. Jest ona szczególnie istotna, ponieważ ocena prawidłowości sprawozdań finansowych ubezpieczycieli wymaga uwzględnienia - dodatkowo - przepisów normujących zasady działania tych jednostek, a w szczególności tzw. norm ostrożnościowych. Przez obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu nadzoru w razie popełnienia przestępstwa, naruszenia przepisów prawa oraz zagrożenia wypłacalności zakładu ubezpieczeń biegły rewident wspiera działania nadzorcze państwa i staje się istotnym instrumentem w gospodarce finansowej ubezpieczyciela. (abstrakt oryginalny)

Due to the fact that the problem of the reliability of financial information and reports generated by insurers was and is today an extremely important issue, especially in the context of the so-called the effects of creative accounting and falsification of financial statements the auditor's role is crucial. It is particularly important since the accuracy of financial statements of insurers additionally requires taking into consideration the rules governing the principle of operation of these units, and in particular prudential norms. The obligation to report promptly to the regulator in the event of a crime, breach of law and threat to the solvency of an insurance an auditor supports surveillance activities of the state and becomes an important instrument in the financial management of the insurer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brown T. [2009], KPMG Hit With Billion-Dollar U.S. Lawsuit Over Audits of Subprime Lender, "Insurance Journal", April 2.
 2. Fedorowicz Z. [1986], Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 3. Fedorowicz Z. [1994], Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa.
 4. Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań ustawowych w zakresie sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem ubezpieczeń majątkowych i osobowych, nr ew. 59/2000, NIK, Warszawa 2000.
 5. Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań ustawowych w zakresie sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem ubezpieczeń majątkowych i osobowych, DFB - 41006/99, NIK, Warszawa 2000.
 6. Karmańska A. (red.) [2003], Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń - pojęcia - problemy - zadania, Difin, Warszawa.
 7. Korenik D., Korenik S. [2004], Podstawy finansów, PWN, Warszawa.
 8. Kutera M. [2008], Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
 9. Llewellyn D. [1995], Consumer Protection in Retail Investment Services: Protection Against What?, "Journal of Financial Regulation and Compliance".
 10. Łańcucki J. [2003], Nadzór państwa nad działalnością ubezpieczeniową, "Prawo Asekuracyjne", nr 2.
 11. Marcinkowska M. [2007], Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 12. Micherda B. [2007], Wiarygodność sprawozdania finansowego, [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 13. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, Załącznik nr 1 do uchwały nr 538/43/2002 KRBR z 12 listopada 2002 r.
 14. Norma nr 2 wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Specyfika badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansowego, Załącznik nr 2 do uchwały nr 538/43/2002 KRBR z 12 listopada 2002 r.
 15. Principles Applicable to the Supervision of International Insurers and Insurance Group and Their Cross-Border Business Operations (Insurance Concordat), IAIS, December 1999.
 16. Ronka-Chmielowiec W. [1997], Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Ronka-Chmielowiec W. (red.) [2004], Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Branta, Bydgoszcz-Wrocław.
 18. Sangowski T. [1994], Gospodarka finansowa kapitałami i rezerwami ubezpieczyciela, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 1, red. A. Wąsiewicz, Branta, Bydgoszcz.
 19. Sangowski T. [1995], Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Wybrane problemy, PMD nr 80, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 20. Stanowisko KNF w sprawie rotacji biegłych rewidentów, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 21. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 22. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 23. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2010, nr 11, poz. 66 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU z 2009 r., nr 77, poz. 649 z późn. zm.
 25. Wanat-Połeć E. (red.) [2004], Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń, wersja II, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa.
 26. Wąsowski W. [2003], Fałszowanie sprawozdań finansowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu