BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyskawa Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zagrożenie równowagi odszkodowania i szkody w obowiązkowych ubezpieczeniach mienia
Threat of Compensation Balance and Damages in Compulsory Property Insurance
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 267-276, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczenia, Ubezpieczenie majątku, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, Ubezpieczenia obowiązkowe, Osuwisko
Insurances, Property insurance, Natural disasters insurance, Compulsory insurance, Landslide
Note
streszcz., summ.
Abstract
W związku ze wzrostem liczby zdarzeń o charakterze katastroficznym w Polsce podjęto próbę wprowadzenia kolejnego ubezpieczenia o charakterze obowiązkowym. Tym razem ma to dotyczyć właścicieli budynków mieszkalnych, którzy będą zobowiązani do zawarcia ubezpieczenia od skutków powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi i osuwisk. Jednak kluczowym elementem kształtowania takich umów powinno być zapewnienie stosowania przez ubezpieczycieli odpowiedzialności według wartości odtworzeniowej. Takie podejście zrywa z tradycyjnym postrzeganiem usługi ubezpieczeniowej, gdzie pokrywało się rzeczywistą stratę w majątku. Ale zapisy takie będą zgodne z obecnym stanem rozwoju rynku w zakresie produktów dobrowolnych na te same ryzyka i celami społecznymi (zapewnienie środków na odbudowę uszkodzonych obiektów). (abstrakt oryginalny)

In connection with the increasing number of events of catastrophic nature in Poland an attempt has been made to introduce another compulsory insurance: an insurance from the effects of floods, hurricanes, earthquakes and landslides for the owners of residential buildings. It is very important to use the replacement value in these contracts, but the insurers prefer the actual value which includes the technical wear. This is consistent with the current situation in the market of voluntary products. It has also the social objectives to achieve (get money to rebuild the damaged facilities). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych, DzU nr 5, poz. 23.
 2. Dmochowski S. [1969], Ubezpieczenia obowiązkowe, [w:] Ubezpieczenia majątkowe, red. W. Warkałło, PWE, Warszawa.
 3. Fendler Z. [1934], Prywatne prawo ubezpieczeniowe, Drukarnia Ludowa, Kraków.
 4. Handschke J. [1975], Pełność kompensacji ubezpieczeniowej w obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych, [w:] Studia ubezpieczeniowe, t. 2, red. J. Szpunar, PWN, Warszawa-Poznań.
 5. Lawrence N. [1992], Zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, cz. I, PIU, Warszawa.
 6. Maciążek A. [2010], Założenia dotyczące wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń katastroficznych - wystąpienie na konferencji "Powódź - Infrastruktura - Finansowanie", Warszawa, 9.12.2010 r.
 7. Natural Catastrophes Insurance Cover. A Diversity of Systems, Consorcio de Compensacion de Seguros, Madrid 2009.
 8. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korporacyjnego, ustalone Uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.
 9. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych - Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 grudnia 1932 r., poz. 23.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1951 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków, DzU nr 21, poz. 168.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia1957 r. w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności PZU w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków, DzU nr 6, poz. 24.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków, DzU nr 52, poz. 253 i 254.
 13. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2011 roku, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu