BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małek Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Obowiązki banku jako ubezpieczającego w świetle Rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance
Duties of a Bank Acting as an Coverage Buying Entity in the Context of Recommendations on the Bankassurance Activity
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 277-285, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Kodeks dobrych praktyk, Ubezpieczenia, Ubezpieczenie kredytu bankowego, Ochrona konsumenta, Zabezpieczenie hipoteczne
Code of Good Practice, Insurances, Bank loan insurance, Consumer protection, Mortgage security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rekomendacje Dobrych Praktyk Bancassurance powstały w odpowiedzi na gwałtowny rozwój rynku ubezpieczeń bankowych i wynikającą z tego konieczność doprecyzowania praw klientów banku jako konsumentów korzystających z ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie, szczególnie z punktu widzenia banku, daje się zauważyć, że rekomendacje te, zwłaszcza I Rekomendacja, dość nierówno traktują banki jako uczestników rynku, uzależniając obowiązki od formy oferowania produktów (bank jako ubezpieczający lub jako agent ubezpieczeniowy), a nie od typu dystrybuowanego przez nie ubezpieczenia. II Rekomendacja z kolei pozwala na dostrzeżenie pewnych niespójności pomiędzy podejściem prezentowanym autorów rekomendacji a oczekiwaniami regulatorów rynku i organizacji, których działalność skupia się na ochronie konsumenta. Wprowadzanie podobnych regulacji typu soft law jest niewątpliwie przejawem dojrzałości rynku. Dostawcy produktów bancassurance (banki i ubezpieczyciele) w większości doceniają fakt, że uporządkowują one obowiązki banków oraz prawa nabywających ochronę ubezpieczeniową klientów. Należy jednak być świadomym, że - wobec napotkanej niespójności oczekiwań kilku podmiotów tworzących regulacje w zakresie bancassurance (KNF, UOKiK, ustawodawca, autorzy Rekomendacji) - banki muszą dokonać wyboru, które regulacje wypełniać, kierując się głównie ewentualnymi finansowymi skutkami niespełnienia którejś z nich. Niniejszy artykuł skupia się na obowiązkach banków wynikających z Rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance, przeciwstawiając je wymogom stawianym przez inne regulacje. Przedstawione rozważania mają charakter praktyczny. Analiza problemu skupia się na funkcjonowaniu rynku bancassurance i sferze konstrukcji produktu ubezpieczeniowego, w mniejszym stopniu dotykając aspektów teorii prawa ubezpieczeniowego. (abstrakt oryginalny)

The activity of the polish banking sector has recently been redefined by several "soft law" acts (known as "Recommendations) launched by Polish Financial Services Authority (KNF) and The Polish Bank Association (ZBP). The article is focused on the Recommendations on the Bancassurance Activity, which went into effect in the years 2010-2011. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burdon P.V. [1995], Profiting from bancassurance: choosing the right router, AFIR Colloquium, Brussels, September 7-9.
 2. Ducand R. [2003], Bancassurance across the globe meets with very mixed response, \"SCOR technical Newsletter\", February.
 3. Handschke J., Monkiewicz J. (red.) [2010], Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 4. KC, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93.
 5. Kubiak A.M. [2008], Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 6. Orlicki M. [2009], Problem uposażonego, \"Miesięcznik Ubezpieczeniowy\", nr 1, s. 42-43.
 7. Rothschild M., Stiglitz J. [1976], Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information, \"The Quarterly Journal of Economics\", MIT Press, vol. 90(4), November, s. 630-649.
 8. Rzecznik Ubezpieczonych, Podstawowe problemy bancassurance w Polsce - raport Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa 2007.
 9. Śliperski M. [2002], Bancassurance - związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa.
 10. UdzU, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz. 1151.
 11. UOKiK, Raport z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych, Warszawa 2008.
 12. UoP, Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, DzU 2003, nr 124, poz. 1154.
 13. Witkowski B. [2010], Asymetria informacyjna na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, \"Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH\" 21/2010, Warszawa, s. 207-222.
 14. ZBP, Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, Warszawa 2009.
 15. ZBP, Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu