BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska-Podołowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska), Szczygieł Nina (DEGEI/GOVCOPP, University of Aveiro)
Title
Medical Savings Account as a Funding Mechanism for Health
Medyczne konto oszczędnościowe jako mechanizm finansowania ochrony zdrowia
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 426-434, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia na życie, Finansowanie ochrony zdrowia
Insurances, Life insurance, Health care financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ubezpieczenie, jako domena finansów, zakłada transfer ryzyka między datami lub sytuacjami. W ubezpieczeniu na życie posiadacz polisy ubezpieczeniowej zobowiązuje się do regularnej zapłaty ustalonej wcześniej kwoty, otrzymując jednocześnie gwarancję wypłaty przez ubezpieczyciela innej zdefiniowanej umową kwoty w przypadku śmierci bądź poważnej czy nieuleczalnej choroby. W rzeczy samej niepewność i nieprzewidywalność stanowią nieodłączny element ludzkiego życia. Specyficzną i wciąż kontrowersyjną formą ubezpieczenia na życie jest tontyna. Początkowy sukces i późniejsze zniesienie wiąże jej nazwę z niemoralnością praktyki czerpania korzyści z nieszczęścia innych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji tontyny jako instrumentu ubezpieczeń, przedyskutowanie jej genezy, rozwoju oraz praktycznego zastosowania. (abstrakt oryginalny)

Insurance, as a financial domain, assumes a transfer of risk between dates or situations. In life insurance, a policy owner agrees to regularly contribute with a pre-defined share, receiving at the same time a guarantee of a stipulated amount of money in case of death, or serious or terminal illness. Indeed, uncertainty and unpredictability has always been a part of human life. A specific and continuously controversial form of life insurance is a tontine. Its initial success and further abolition is the reason why its proper name is associated with immoral practice of profiting from others' misfortune. The aim of this paper is to present an institution of a tontine as an insurance instrument and, while considering its genesis, discuss its practical application. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Art. 1 of the First Council Directive of 5 March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to setting up and conducting of business within direct life insurance (79/267/EEC).
 2. Bratkowski S., Jak dzielić straty, "Wiedza i Życie" 1997, no. 2, http://archiwum.wiz.pl/1997/97022300. asp, accessed 1 December 2010.
 3. Borowski G., Historia instytucji wspólnego inwestowania, http://www.ue.poznan.pl/att/DZIEK_ EKON/1_g.borowski_z28.pdf, accessed 31 May 2011.
 4. Doberman A., Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861-1911. Księga pamiątkowa półwiekowej działalności, Kraków 1911.
 5. Jennings R.M., Swanson D.F., Trout A.P., Alexander Hamilton's Tontine Proposal. "The William and Mary Quarterly" 1988, Third Series, vol. 45, no.1.
 6. http://www.duhaime.org/LegalDictionary/T/Tontine.aspx., accessed 1 December 2010.
 7. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/, accessed 1 December 2010.
 8. Langie K., Ubezpieczenia a tontiny, Lwów 1885.
 9. Lange A., List J.A., Price M.K., A Fundraising Mechanism Inspired by Historical Tontines: Theory and Experimental Evidence. "Journal of Public Economics" 2007, no. 91(9).
 10. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998.
 11. McKeever K., A Short History of Tontines, "Fordham Corporate and Financial Law Review" 2010, vol. 15.
 12. Mrazek J., Monografia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, skreślona dla upamiętnienia 25-tej rocznicy istnienia tego towarzystwa przypadąjacej w dniu 1Maja 1886 roku, Kraków 1886.
 13. Podstawy ubezpieczeń, t. II - produkt, ed. J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
 14. Ransom R.L, Sutch R., Tontine Insurance and the Armstrong Investigation: A Case of Stifled Innovation, 1868-1905, "The Journal of Economic History 1987, vol. 47, no. 2.
 15. Rubel K., Tontine - a Controversial Form of Mutual Insurance, serwis IGUiOR, Ubezpieczenia 2004, http://www.igu.org.pl/konfer_materialy1.php?id=1, accessed 1 January 2009.
 16. Szaleniec M., Dzieje ubezpieczeń na świecie: od foenus nauticum do bankassurance, NBPportal.pl, accessed 3 February 2004.
 17. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i studia. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa 2000.
 18. Ubezpieczenia życiowe, ed. O. Doan, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu