BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pukała Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Procesy integracyjne rynków ubezpieczeniowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Integration Processes of Insurance Markets in Middle and Eastern Europe
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 416-425, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Sektor ubezpieczeniowy, Rynki finansowe
Insurance market, Insurance sector, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Integracja ekonomiczna jest procesem, który determinuje wymianę handlową, przemysłową, usługową, transfer kapitału i odciska piętno na narodowych stosunkach ekonomicznych. Warto podkreślić, że światowe procesy integracyjne są pochodną zmian zachodzących w gospodarkach poszczególnych krajów, które na zasadzie naczyń połączonych składają się na gospodarkę światową. Sektor ubezpieczeniowy w każdym państwie, ze względu na pełnione funkcje społeczne i gospodarcze, realizowane cele oraz znaczenie dla ubezpieczających się jednostek, oddziałuje na całość gospodarki. Ma to duże znaczenie w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej, a także krajów sąsiadujących, które czerpią wzorce ze wspólnego rynku unijnego i wdrażają rozwiązania sprzyjające pogłębianiu się integracji wewnętrznej, a także otwarciu się na rynek światowy. (abstrakt oryginalny)

Economic integration is a process which determines commercial, industrial and service exchange, as well as capital transfer and reflects its impact on national economic relations. It is worth stressing that world integration processes are derivatives of changes occurring in economies of particular countries which contribute to the world economy on the base of connected vessels. The insurance sector in every country, as performing social and economic functions, targets which are realized and the significance for units insuring makes an impact on the whole economy. This is particularly important within the common market of the European Union, as well as neighboring countries which absorb patterns from the union common market and implement solutions which are friendly to develop internal integration and to open to the world market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Davies H., Greek D. [2010], Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Pukała R. [2008], Kraje byłego ZSRR - jaka przyszłość rynków ubezpieczeniowych, "Gazeta Ubezpieczeniowa", nr 9, s. 17.
 3. Pukała R. [2009], Pozycja ubezpieczeń obowiązkowych w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, "Gazeta Ubezpieczeniowa", nr 42, s. 11.
 4. Pukała R. [2010a], Integracja rynków ubezpieczeniowych Litwy, Łotwy i Estonii z rynkiem Unii Europejskiej, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, red. M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Pukała R. [2010b], Rozwój OC komunikacyjnego w Rosji, "Gazeta Ubezpieczeniowa", nr 33, s. 18.
 6. Ministerstwo Finansów Białorusi, www.minfin.gov.by.
 7. Komisja Nadzoru Finansowego Estonii, www.fi.ee.
 8. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń Litwy, www.dpk.lt.
 9. Łotewskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli, www.laa.lv.
 10. Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce, www.knf.gov.pl.
 11. Federalna Służba Nadzoru Ubezpieczeniowego Federacji Rosyjskiej, www.fssn.ru.
 12. Państwowa Komisja ds. Regulacji Rynku Usług Finansowych Ukrainy, www.dfp.gov.ua.
 13. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, www.imf.org.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu