BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptak Arkadiusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wybory sołtysów i rad sołeckich : w poszukiwaniu prawideł rywalizacji wyborczej w organach pomocniczych samorządów gmin wiejskich w Polsce
Village Head and Village Council Elections : in Search of the Rules of Rivalry in Elections to the Auxiliary Bodies of Rural Communes in Poland
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2012, nr 3, s. 107-122, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wieś, Władza, Administracja lokalna
Village, Power, Local administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sposób i zasady przeprowadzania wyborów sołtysów i rad sołeckich przez zgromadzenie ogółu mieszkańców polskich wsi to jeden z ostatnich przykładów demokracji bezpośredniej. Choć problematyka tej formy demokracji obecna jest w literaturze, to jednak sama rywalizacja wyborcza w sołectwach pozostaje zjawiskiem mało zbadanym. Niniejszy artykuł jest więc próbą ustalenia, czym charakteryzuje się rywalizacja wyborcza w sołectwach i co ją determinuje. Badania przeprowadzono na bazie studium przypadku jednej gminy z wykorzystaniem trzech metod badawczych: obserwacji bezpośredniej, analizy dokumentów oraz wywiadów osobistych. Artykuł uzupełniony został o cechy socjologiczne i demograficzne sołtysów badanej gminy. (abstrakt oryginalny)

The method and rules of elections of village heads and village council-members, which are conducted at meetings of village residents, are one of the last examples of direct democracy. Even though this form of democracy has been studied and described previously, the electoral rivalry within rural communities is marginalized; therefore, it is little known. The paper tries to define the features of electoral competition and analyze rivalry at this level of government. It has been based on a case study of one commune and three research methods have been used: direct observation, document analysis and personal interviews. Additionally, the paper presents sociological and demographic studies on some of the newly elected village heads and their councils. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abramowicz B., 2011a, "Instytucja zebrania wiejskiego w opinii sołtysów i mieszkańców (przykład gminy X)", Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 193-212.
 2. Abramowicz B., 2011b, "Zebranie wiejskie jako przykład zgromadzeniowej formy uczestnictwa obywatelskiego - sprawozdanie z obserwacji", Samorząd Terytorialny, nr 6, s. 17-31.
 3. Augustyniak M. 2010, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska - Oficyna.
 4. Bardach J., 1964, Historia państwa i prawa Polski, t.1: Do połowy XV wieku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 5. Bartkowski J., 1996, Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995. Zmiany składu społeczno-demograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym, Warszawa: Instytut Socjologii, Interart.
 6. Bohdan A., 2005, "Demokracja bezpośrednia we współczesnym modelu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy", w: A. Jabłoński, Z.M. Nowak (red.), Demokracja - społeczeństwo - globalizacja. W kręgu problemów współczesnej demokracji, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 7. Chmielnicki P., 2004, Statuty jednostek pomocniczych Gminy. Wzory z komentarzem, Warszawa: Wydawnictwo Samorządu Terytorialnego Municipium.
 8. Halamska M., 2001, Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Izdebski H., 2011, "Jednostki pomocnicze gminy - pomiędzy organami gminy a obywatelami jako podmiotem władzy lokalnej", Samorząd Terytorialny, nr 12, s. 95-110.
 10. Kajdanek K., 2011, "W poszukiwaniu nowej roli? Sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia", Wieś i Rolnictwo, nr 1, s. 87-106.
 11. Mleczko F.W., 1967, "Władza lokalna w środowisku wiejskim", Studia Socjologiczno-Polityczne, nr 23, s. 95.
 12. Piekara A., 1986, Społeczność lokalna i samorząd, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 13. Ptak A., 2011, Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin, Poznań-Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.
 14. Rocznik Statystyczny Województw 2010 (2010), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, s. 36-37.
 15. Wójcik S., 1999, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu