BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Świadomość ubezpieczeniowa oraz skłonność do ryzyka studentów
Students' Insurance Awareness and Risk Seeking
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 515-524, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Świadomość ubezpieczeniowa, Ryzyko, Studenci
Insurance awareness, Risk, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia dotyczące świadomości ubezpieczeniowej. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że świadomość ubezpieczeniowa studentów jest bardzo niska. Można to poprawić wyłącznie poprzez szeroko rozumianą edukację ubezpieczeniową. Rozwój rynku ubezpieczeniowego jest uzależniony od podwyższenia poziomu świadomości ubezpieczeniowej, gdyż to osoby o wysokiej świadomości są głównie klientami firm ubezpieczeniowych. (abstrakt oryginalny)

The approach used in this paper provides background information about theoretical and practical aspects of the insurance awareness. Unfortunately, insurance awareness among students is low. To improve that situation the education in this area should be expanded. Meanwhile, to develop insurance market, people with higher insurance awareness are essential, because they are more insurance demanding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anbar A., Eker M. [2010], An empirical investigation for determining of the relation between personal financial risk tolerance and demographic characteristic, "Ege Academic Review", no. 10.
 2. Badanie "Opinia publiczna na temat ubezpieczeń" przeprowadzone przez CBOS na zlecenie UOKiK w 2004 r., http://www.uokik.gov.pl [24.05.2011].
 3. Czapiński J. [2010], Między racjonalizacją a "jakoś to będzie" - polski paradoks zarządzania finansami osobistymi, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", numer specjalny: III filar - recepta na wyższą emeryturę pod red. T. Szumlicza.
 4. Hodyniak B. [2002], Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. I: Mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 5. Hryszko A. [2002], Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorcy przy zabezpieczeniu operacji finansowych, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. K. Znaniecka, Wyd. AE, Katowice.
 6. Jianakoplos N.A., Bernasek A. [1998], Are Women More Risk Averse?, "Economic Inquiry", October, vol. 36, issue 4.
 7. Łabno Z. [2009], Artykuł 811 KC w aspekcie sporu przedumownego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1.
 8. Łańcucki J. [2010], Wpływ wykluczenia finansowego na sprzedaż usługi ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne", nr 4.
 9. Majewski P. [2009], Świadomość ubezpieczeniowa, [w:] Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu: Dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej, red. P. Majewski, P. Żywicki, Wyd. WSB w Toruniu, Toruń.
 10. Pazio N.M., Formanowska A. [2002], Struktura świadomości ubezpieczeniowej w świetle badań, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3/4.
 11. Przybytniowski J. [2007], Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 1.
 12. Rogowski S., Policha K. [2000], Świadomość ubezpieczeniowa a decyzje o zarządzaniu ryzykiem, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", nr 5.
 13. Rogowski S., Wolińska B. [1999], Świadomość ubezpieczeniowa, Stan obecny i perspektywy, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", nr 2.
 14. Sangowski T. (red.) [1998], Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, SAGA Printing, Poznań.
 15. Sułkowska W. (red.) [2000], Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000.
 16. Szumlicz T. [2004], O kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej, [w:] Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, materiały konferencyjne, Branta, Warszawa.
 17. Szumlicz T. [2006], Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 1.
 18. Świtalska E. [2003], Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego, Konferencja Centrum Etyki Biznesu 2003: "Uczciwość w świecie finansów", http://www.cebi.pl [25.05.2011].
 19. Wykład prof. Stanisława Rogowskiego Rzecznika Ubezpieczonych - "Świadomość ubezpieczeniowa jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego", III Kongres Brokerów 2000, http://www.polbrokers.pl [10.05.2011].
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu