BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkarłat-Koszałka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Instrumenty systemu rachunkowości a kontrola bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela
Instruments of Accounting System vs. Control of Financial Security of an Insurer
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 463-471, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Rachunkowość, Wypłacalność, Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Nadzór, Sprawozdanie finansowe, Cechy jakościowe
Accounting, Financial solvency, Insurances, Insurance company, Supervision, Financial statements, Quality characteristics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono rolę rachunkowości jako systemu informacyjnego w kontroli bezpieczeństwa finansowego zakładu ubezpieczeń. Specyfika działalności ubezpieczeniowej powoduje, że zakłady ubezpieczeń są w większym stopniu narażone na ryzyko niewypłacalności niż inne podmioty gospodarcze i ich działalność jest ściśle kontrolowana przez państwo. Źródłem informacji służących do oceny i kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela są sprawozdania finansowe, będące produktem rachunkowości. Wskazano na cechy jakościowe, którymi powinny się charakteryzować te sprawozdania, aby były skutecznym narzędziem kontroli wypłacalności zakładu ubezpieczeń. Omówiono również wymagania, jakie stawia się rachunkowości w ramach potrzeb informacyjnych organu nadzoru w nowym systemie wypłacalności Solvency II. (abstrakt oryginalny)

Accounting is considered an information management system equipped to control financial security of insurance companies. Insurance business makes insurers face higher risk of insolvency and their operations and financial condition is strictly observed and controlled by various government authorities. The main sources utilized for the assessment of insurer's financial security are financial statements being the end product of accounting activities. In this article, vital features of financial statements are indicated to ensure effective support of evaluation and control of insurer's solvency. In addition, new accounting requirements for the new Solvency II system are analyzed, particularly in the context of reporting needs for supervisory bodies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Handschke J., Monkiewicz J. (red.) [2010], Ubezpieczenia, podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 2. Lament M. [2011], Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dla potrzeb bilansowych oraz oceny wypłacalności, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1.
 3. Messner Z., Pfaff. J. [2004], Rachunkowość finansowa, cz. I: Podstawy rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 4. Mućko P. [2007], Problemy regulacji rachunkowości: między wiarygodnością a przydatnością decyzyjną informacji finansowej, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, UEK, Kraków.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12. 2008 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzU z 2008 r., nr 236, poz. 1643.
 6. Szkarłat-Koszałka A. [2011], Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela, [w:] Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 7. Świderska G.K., Więcław W. (red.) [2009], Sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.
 10. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU z 2009 r., nr 77, poz. 649.
 11. Wanat-Połeć E. (red.) [2004], Metodologia analizy finansowej zakładu ubezpieczeń, wersja II", Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego, Warszawa.
 12. Wiśniewska A., Kraśniewska I. [2009], Wypłacalność II - Proces raportowania, KNF, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu