BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworak Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na kategorie makroekonomiczne
Knowledge-based Economy Influence on Macroeconomic Categories
Source
Wiadomości Statystyczne, 2011, nr 7-8, s. 99-115, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Społeczeństwo informacyjne, Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Modele panelowe
Knowledge-based economy, Information society, Economic growth, Gross domestic product (GDP), Panel model
Note
summ., rez.
Abstract
Czynnikami decydującymi o rozwoju gospodarczym stają się obecnie: działalność badawczo-rozwojowa (B+R), działalność innowacyjna i tzw. kapitał ludzki. Przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy (GOW) przejawia się we wzroście przewagi konkurencyjnej państw i regionów specjalizujących się w wytwarzaniu produktów zaawansowanych technologicznie. W konsekwencji głównym przedmiotem badań prowadzonych w krajach wysoko rozwiniętych jest poszukiwanie źródeł innowacyjności i metod budowania potencjału innowacyjnego. (...) Celem artykułu jest analiza wpływu zmiennych opisujących gospodarkę opartą na wiedzy na wybrane kategorie makroekonomiczne w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2000-2007, wykorzystująca modele panelowe. (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyze the impact of knowledge-based economy variables on basic macroeconomic categories in European Union countries in the years 2000-2007, conducted with application of panel models. Directions of changes occurring in the world economy in recent years show the transformation of the industrial economy into a knowledge-based economy, using the technological and innovative potential. The most vital determinants of economic development are research and development expenditures, effects of this activity revealed in the form of innovations and human capital. Consequently the main subject of research conducted in high developed countries is seeking new sources of innovativeness and methods of creating innovative potential. An essential impact of knowledge and innovations on economic development is also confirmed by the contemporary economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coe D. T., Helpman E. (1995), International R+D Spillovers, "European Economic Review", vol. 39.
 2. Fagerberg J. (1987), Technology Gap Approach to Why Growth Paths Differ, "Research Policy", vol. 16.
 3. Foundations of the Economics of Innovation. Theory, Measurement and Practice (1998), Hariolf Grupp, Edward Elgar Ltd., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 4. Greene W. H. (2003), Econometric Analysis, 5. ed., Prentice Hall, New Jersey.
 5. Greene W. H. (2008), Econometric Analysis, 6. ed., Prentice Hall, New Jersey.
 6. Grosman G., Helpman E. (1990), The "New" Growth Theory. Trade, Innovation and Growth, "American Economic Review", vol. 80.
 7. Grossman G., Helpman E. (1991), Trade, Knowlegde Spillovers and Growth, "European Economic Review", vol. 35.
 8. Hausman J. A. (1978), Specification Tests in Econometrics, "Econometrica", vol. 46.
 9. Hsiao C. (1986), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.
 10. Jorgenson D. W. (2001), Information Technology and the U.S. Economy, "American Economic Review", vol. 2001.
 11. Jorgenson D. W., Ho M. S., Stiroh K. J. (2003), Lessons from the US Growth Resurgence, "Journal of Policy Modelling", vol. 25.
 12. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 19 sierpnia.
 13. Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton.
 14. Miedziński M. (2001), Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., KBN, Warszawa.
 15. Nordhaus W. D. (1976), Innowacje, wzrost i dobrobyt, PWN, Warszawa.
 16. Papińska-Kacperek J. (red.) (2008), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa.
 17. Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London and Basingstoke.
 18. Romer P. M. (1993), Economic Growth, [w:] The Fortune Encyclopedia of Economics, Time Warner Books, New York.
 19. Schmookler J. (1965), Technological Change and Economic Theory, "American Economic Review", No. 2.
 20. Schumpeter J. A. (1912), The Theory of Economic Development, New York.
 21. Solow R. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", No. 30.
 22. The Knowledge-Based Economy (1996), OECD, Paris.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu