BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karamalla-Gaiballa Elżbieta (Uniwersytet Warszawski)
Title
Spersonalizowane kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwie
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, 2007, s. 293-302, rys.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacyjna
Human Resources Management (HRM), Creating knowledge, Knowledge management, Organisational culture
Abstract
Przedstawiono podejścia do kształtowania wiedzy z uwzględnieniem jej podstawowych odmian. Omówiono gospodarowanie potencjałem ludzkim w kontekście stymulowania zachowań pracowniczych sprzyjających kreowaniu wiedzy. Zaprezentowano podejście do kreowania wiedzy w polskich przedsiębiorstwach oraz bariery w spersonalizowanym kreowaniu wiedzy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005, s. 12.
 2. Gableta M., Bilińska M.: Rola kierowników w kreowaniu i stosowaniu ZZL. [w:] Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Red. B. Kożuch. Uniwersytet Białostocki, Białystok 2000, s. 98.
 3. Gableta M., Karamalla-Gaiballa E.: Kultura organizacyjna. [w:] Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. Red. M. Gableta. AE, Wrocław 1998, s. 48.
 4. Hansen M.T., Noria N., Tierney T.: What's Your Strategy for Managing Knowledge. "Harvard Business Review" 1999, No. 2, s. 109.
 5. Kostera M.: Czym jest etyka zarządzania? "Przegląd Organizacji" 1992, nr 2.
 6. Królak-Wyszyńska K.: Pomocna dłoń zaufania. "e-mentor" 2006, nr 3, s. 44.
 7. Łucewicz J.: Organizacyjne zachowania człowieka. Prace Naukowe. AE, Wrocław 1999, nr 806, s. 64.
 8. Mikuła B., Ćwiklicki M.: Integracyjna rola zarządzania wiedzą. "Przegląd Organizacji" 2001, s. 15.
 9. Mikuła B.: Organizacje oparte na wiedzy. AE, Kraków 2006, s. 137.
 10. Moczydłowska J.: Psychologiczne bariery zarządzania wiedzą. [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych. Red. W. Grudzewska, J. Merski. WSE, Warszawa 2004, s. 243-256.
 11. Myers M.A.: The Facts About Knowledge. Special Report. "Information Strategy" 1997, nr 11, cyt. za: Podstawy zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku. Red. B. Olszewska. AE, Wrocław 2004, s. 78.
 12. Nonaka J., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext, Warszawa 2000.
 13. Organizacja i zarządzanie. Red. J. Boroń. AE, Poznań 1991, s. 199.
 14. Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Red. M. Gableta. Conlinuo, Wrocław 2001, s. 60.
 15. Przybyła M., Mróz М.: Dylematy kształtowania kultury organizacyjnej. [w:] Stan i perspektywy teorii i praktyki zarządzania na progu XXI. Red. R. Krupski i J. Lichtarski. AE, Wrocław 2002, s. 455.
 16. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004, s. 9-10.
 17. Sarvary M.: Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. "Califomia Management Review" 1999, No. 2, s. 95-96.
 18. Schein E.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bas Publishers, San Francisco 1992, s. 2.
 19. Sopińska A., Wachowiak P.: Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. "e-mentor" 2006, nr 2, s. 57.
 20. Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa 2004, s. 131.
 21. Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 80.
 22. Szaban J.: Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji. "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 1, s. 14-16.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu