BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na przykładzie doświadczeń polskiego sektora bankowego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 33-46, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Ryzyko operacyjne, Kapitał bankowy
Banking sector, Operational risk, Bank capital
Note
streszcz., summ.
Company
Bank Przemysłowo-Handlowy SA (BPH), PKO Bank Polski SA, Bank Pekao SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, Kredyt Bank SA
, , , , ,
Abstract
Obecnie banki wyliczając współczynnik wypłacalności mają obowiązek uwzględnienia również ryzyka operacyjnego. Przedmiotem niniejszego artykułu są metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego oraz ukazanie wpływu tego wymogu na wartość współczynnika wypłacalności na przykładzie wybranych banków. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, commercial banks are obligated to include the operational risks when they calculate the capital adequacy ratios. The subject of this paper are the methods of evaluating the capital requirements due to operational risks and the impact of these requirements on the values of the capital adequacy ratios, basing on the chosen banks' data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Iwanicz-Drozdowska M, Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
  2. Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
  3. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach wydana przez Komisję Nadzoru Bankowego, Warszawa 2004.
  4. Uchwała Nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. - w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania.
  5. www.bph.pl.
  6. www.bzwbk.pl.
  7. www.ingbank.pl.
  8. www.kredytbank.pl.
  9. www.pekao.com.pl.
  10. www.pkobp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu