BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stronczek Anna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza)
Title
Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 132-141, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Informacyjna funkcja rachunkowości, Sprawozdawczość
Accounting, Management accounting, Information function of accounting, Reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, że sprawozdawczość zarządcza w naturalny sposób wynika z informacyjnej roli rachunkowości. Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw są zróżnicowane, mają również różny zakres i charakter w zależności od poziomów zarządzania, których dotyczą. Dodatkowo, zróżnicowanie to wynika ze specyfiki branży, w której poszczególne podmioty działają. Naprzeciw potrzebom w zakresie zdobywania informacji zarządczej wychodzi system informacyjny przedsiębiorstwa, którego budowa w dużej mierze decyduje o jakości procesów zarządzania. Posiadanie odpowiednich zasobów informacyjnych skutkuje tym, że potencjalny decydent ma szanse na właściwe rozpoznanie sytuacji decyzyjnej, ustosunkowanie się do tejże sytuacji oraz na wybór optymalnego rozwiązania problemu decyzyjnego, co skutkuje sukcesem podjętej działalności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this analysis is to show that the managerial reporting in a natural way results from informative role of accountancy. Companies' information needs are variable; they have also different scope and character, depending on the management level. Moreover, that variety results from the specific character of the sector, in which particular company operates. Facing the needs for gathering managerial information there comes the informative system of the company - its structure significantly determines the quality of the management processes. Having adequate informative resources, potential decision-makers have the opportunity for proper recognition of the decisive situation, can refer to it and select the optimum solution of the problem, which leads to successful operation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banduła B., Harmonizacja procesu sprawozdawczości finansowej a potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa, Zeszyt Naukowy 8. Finanse i Bankowość, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2008.
 2. Detlor B., Information Management, "International Journal of Information Management", Vol. 30/2010.
 3. FASB Concepts Statements, "Original Pronouncements Accounting Standards as of June 1", 1993, FASB, 1993/1994 Edition.
 4. Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
 5. Krokosz-Krynke Z., Symulacja w rachunkowości zarządczej - przykład modelowania progu rentowności, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Nr 83, Wrocław 2007.
 6. Needles B. E., Powers M., Crosson S. V., Principles of Accounting, Wyd. 10, Houghton Mifflin, Boston 2008.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR)1.
 8. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 9. Swiderska G. K. (red.), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1997.
 10. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 11. Unold J., Modelowanie dynamiki systemu informacyjnego organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu