BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowska Wanda (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Problem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka transgranicznego w zakresie ochrony środowiska
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 142-150, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ochrona ubezpieczeniowa, Ochrona środowiska, Transakcje transgraniczne
Insurance protection, Environmental protection, Cross-border transactions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kompleksowe spojrzenie na problemy ochrony środowiska skłania do poszukiwania metod oceny ryzyka i rozwiązań ułatwiających postępowanie w przypadku realizacji tego ryzyka, zwłaszcza poprzez wprowadzanie i upowszechnianie nowoczesnych produktów ubezpieczeń ekologicznych. Przy czym należy zaznaczyć, że pod pojęciem ochrony środowiska rozumie się zarówno ochronę przed zanieczyszczeniem, racjonalną eksploatację zasobów naturalnych, jak również konserwatorską ochronę przyrody. Nowoczesną formą oddziaływania, w szczególności łagodzenia skutków niepożądanych zmian w środowisku naturalnym dokonujących się na terenach wykraczających poza obszar jednego kraju, powoli stają się ubezpieczenia transgraniczne (cross-border insurance), których wprowadzanie wymaga wielu skomplikowanych zmian w systemach prawnych krajów podejmujących wysiłek zmierzający do jak najlepszej ochrony środowiska, w którym żyje człowiek i które pragnie pozostawić kolejnym pokoleniom. (abstrakt oryginalny)

A comprehensive look at environmental issues tends to look for methods of risk assessment and solutions that facilitate the implementation of procedures to deal with this risk, particularly through the introduction and dissemination of modern environmental insurance products. At the same time it should be noted that the concept of environmental protection is understood as both protection from contamination, the rational exploitation of natural resources, as well as the protection of nature conservation. Modern form of interaction, in particular the mitigation of adverse effects of environmental changes taking place in areas outside the territory of one country is slowly becoming cross-border security (cross-border insurance), whose implementation requires many complex changes in the legal systems of countries making an effort to make the best protection of the environment in which man lives and wishing to leave it to future generations in proper state. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Doś A., Perspektywy rozwoju ubezpieczeń ekologicznych w Polsce, [w:] M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
  2. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, Dz. Urz. UE nr L. 143 z 30.04.2004 r.
  3. Kowalewski E., Ubezpieczenia transgraniczne - aspekty prawne, "Gazeta Ubezpieczeniowa" z dnia 10.01.2006.
  4. Maślak D., Ubezpieczenia ekologiczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
  5. Maślak D., Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych. Studium prawnofinansowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627.
  7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz. U. 2007, nr 75, poz. 493.
  8. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu