BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaraniec Monika (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Problemy związane ze statusem prawnym rezydenta i nierezydenta jako osoby fizycznej na tle przepisów ustawy prawo dewizowe
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 151-158, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Prawo dewizowe, Kodeks cywilny, Obywatelstwo
Foreign Exchange Law, Civil Code, Citizenship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza problem interpretacji pojęcia rezydenta i nierezydenta jako osoby fizycznej na gruncie obowiązującej ustawy Prawo dewizowe. O statusie tym decyduje wyłącznie miejsce zamieszkania, które jest pojęciem uregulowanym w kodeksie cywilnym. Nie jest ono tożsame z miejscem zameldowania osoby fizycznej, ani z faktem posiadania konkretnego obywatelstwa. Zagadnienie powyższe komplikuje fakt, iż przy każdej transakcji dewizowej ta sama osoba fizyczna musi być traktowana jednakowo. W artykule na przykładzie zgromadzonej literatury oraz orzecznictwa sądów w tym zakresie przedstawiono propozycję rozwiązania problemu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of interpreting the concept of resident and non-resident as an individual on the basis of the existing Foreign Exchange Act. The place of residence is the only factor determining the status, which is a term regulated by the Civil Code. It is not the same as the domicile of the individual, nor the fact of a possession of a particular nationality. This issue is complicated by the fact that each exchange transaction by the same person must be treated equally. In this article on the basis of gathered literature and case law on this subject a solution of this problem is proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bejnarowicz J., Prawo dewizowe, Komentarz, Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, Kraków 2007.
 2. Ciepła H., Czech B., Dąbrowski S., Kodeks cywilny, Tom I, Praktyczny komentarz z orzeczyctwem, Warszawa 2005.
 3. Dąbrowski H., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972.
 4. Giessen B., Katner J., Księżak R, Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Pyziak-Szafnicka M., Robczyński W, Serwach M., Świderski M., Wojewoda M., Kodeks Cywilny. Część Ogólna, Komentarz, "LEX" 2009.
 5. Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Tom I, "LEX" 2009.
 6. Kubiak R., Prawo dewizowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Maczyński A., Zamieszkanie jako podstawa łącznika normy kolizyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1978, Zeszyt 8.
 8. Pietrzykowski K., System prawa cywilnego, Tom 1, Wrocław 1985.
 9. Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 30 marca 2006 roku, I OW 265/05, Lex nr 198360.
 10. Postanowienie SN z dnia 3 maja 1973 roku, I CZ 48/7, Lex nr 7250.
 11. Skoczylas J., Prawo dewizowe, Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003.
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1178 ze zm.).
 14. Wolter A., Ignatowicz I., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 15. Wyrok SN z dnia 25 listopada 1975 roku, III CRN 53/75, OSCN 1976, nr 10 poz. 218.
 16. Wyrok NSA z Bydgoszczy z dnia 8 września 2009 roku, I S.A./BD 479/09, Lex nr 525680.
 17. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2009 roku, II FSK 896/08, Lex nr 478565.
 18. Wyrok SN z dnia 8 maja 1970 roku, I CR 208/69, OSNC 1971.
 19. Wyrok NSA z dnia 8 listopada 1988 roku, III S.A. 428/88, ONSA 1988, nr 2, poz. 88.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu